Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đăng Toản
Tên đề tài luận án: Áp dụng Quản trị tinh gọn trong các doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đăng Toản                      

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/10/1984                                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: quyết định số 3719/QĐ-ĐHKT ngày 29/09/2014 của Trường Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Đơn xin gia hạn thời gian đào tạo tới 31/12/2019

7. Tên đề tài luận án: Áp dụng Quản trị tinh gọn trong các doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                                        

9. Mã số: 9340101

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Thị Đông và PGS.TS. Nguyễn Thị   Minh Huệ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1.1.         Đóng góp  chính

Một là: Luận án đã đề xuất khung lãng phí QTTG trong dịch vụ được xây dựng từ cơ sở lý luận và thực tiễn của thế giới để phân tích thực trạng lãng phí đang tồn tại trong hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam. Hai nhóm ngành dịch vụ được nghiên cứu cụ thể là nhà hàng và siêu thị do đây là hai lĩnh vực điển hình về mức độ tương tác trực tiếp với khách hàng cao. Kết quả phân tích cho thấy tính khả thi của việc áp dụng khung lãng phí QTTG trong dịch vụ vào bối cảnh doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam. Đây là một gợi ý quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp; khuyến khích họ sử dụng tư duy QTTG để nhận dạng và phân tích lãng phí hoạt động một cách chi tiết, có hệ thống và cơ sở khoa học. Từ đó, các doanh nghiệp có tiền đề để tìm kiếm và triển khai các phương pháp cụ thể của QTTG và triết lý QTTG tại doanh nghiệp nhằm cắt giảm lãng phí một cách có hệ thống.

Hai là: Luận án đã phân tích một số cách thức triển khai hiệu quả QTTG trong dịch vụ trong thực tiễn tại Việt Nam thông qua việc phỏng vấn các doanh nghiệp đã và đang áp dụng QTTG và nghiên cứu một tình huống áp dụng điển hình. Việc phân tích đã chỉ ra một số phương pháp QTTG phổ biến được áp dụng (như 5S, Kaizen, Quản lý trực quan…), một số điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả QTTG (như yếu tố lãnh đạo, nhân viên, quy trình hoạt động, yếu tố khách hàng- nhà cung cấp) và quy trình triển khai QTTG trong thực tiễn. Đây có thể coi là những thực hành tốt nhất (best practice) và gương áp dụng điển hình (role model) áp dụng QTTG trong dịch vụ tại Việt Nam.  Các kết quả này cũng là những tài liệu tham khảo quý báu về kinh nghiệm triển khai trong thực tiễn cho các doanh nghiệp khác khi bắt đầu triển khai QTTG

Ba là: Luận án nghiên cứu đã đề xuất  cách thức triển khai áp dụng QTTG tại các doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam để cắt giảm lãng phí. Bên cạnh đó, luận án cũng đưa ra các điều kiện để thực hiện các giải pháp này cũng như khuyến nghị đối với chính sách quản lý chung và các bên liên quan có gắn lợi ích với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy việc áp dụng QTTG trong các doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án mang tính thực tiễn cao, đã đề xuất cách thức triển khai áp dụng QTTG trong các doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam để cắt giảm lãng phí. Cách thức đề xuất đã được áp dụng thực tiễn tại doanh nghiệp và mang lại hiệu quả.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Luận án mới chỉ tập trung nghiên cứu các doanh nghiệp đã có tiếp cận với QTTG trong lĩnh vực nhà hàng và siêu thị tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Luận án có thể nghiên cứu mở rộng thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Thêm vào đó, luận án có thể phân tích và khai thác ở các nghiên cứu tiếp theo như các rào cản xuất phát từ môi trường bên ngoài dẫn đến việc chưa áp dụng QTTG tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam (mặc dù đã có tiếp cận với phương thức QTTG). Đối với các doanh nghiệp dịch vụ đã và đang áp dụng QTTG, nghiên cứu có thể tập trung xây dựng các chỉ số đánh giá tính hiệu quả của việc áp dụng QTTG phù hợp với đặc thù doanh nghiệp dịch vụ.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyen Dang Minh and Nguyen Dang Toan, 2018. A New “ Made in Vietnam Lean management Model in the industrial 4.0 environment” Case study of Vietnamese Manufacturing Enterprise. Journal of Japan Society for Information and Management, Vol 38, No1.

2. Nguyễn Đăng Toản, 2015. Quản trị tinh gọn và mô hình kế toán theo chuỗi giá trị cho doanh nghiệp áp dụng QTTG. Quản trị tinh gọn tại các tại các doanh nghiệp Việt Nam, các mô hình áp dụng , Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Nguyễn Đăng Toản, 2014. Áp dụng Quản trị tinh gọn trong dịch vụ y tế- Từ góc nhìn thế giới tới Việt Nam. Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp Việt Nam, Thực trạng và giải pháp, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Nguyen Dang Toan and Do Thi Dong, 2016. Lean application in Vietnamese supermarket. Proceedings of Asia Pacific Conference on Information Management.

5. Nguyễn Đăng Minh và Nguyễn Đăng Toản, 2016. Áp dụng Quản trị tinh gọn cho các doanh nghiệp dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam. Tạp chí Phát triển Kinh tế, 27(5), 115-128.

6. Nguyễn Đăng Minh và Nguyễn Đăng Toản, 2014. Định hướng áp dụng Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 30, Số 1 (2014).

 Lưu Đạt - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   |