Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Huệ
Tên đề tài luận án: Tỷ số H/V đối với các bán không gian đàn hồi

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Huệ                       

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     20/10/1988                                                      

4. Nơi sinh:  Hưng Yên

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4982/ QĐ-ĐHKHTN ngày 27/11/2013  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Tạm ngừng học học theo Quyết định số 3624/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

-  Gia hạn đào tạo 12 tháng theo Quyết định số 597/QĐ-ĐHKHTN ngày 6/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.         

7. Tên đề tài luận án: Tỷ số H/V đối với các bán không gian đàn hồi

8. Chuyên ngành: Cơ học vật rắn                                              

9. Mã số: 62440107

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: GS. TS. Phạm Chí Vĩnh; Hướng dẫn phụ: TS. Trần Thanh Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Tìm ra các công thức tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi trực hướng.

- Tìm ra các công thức tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi có ứng suất trước.

- Thiết lập các công thức xấp xỉ của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi trực hướng phủ một lớp mỏng đàn hồi (trực hướng, monoclinic có mặt phẳng đối xứng x3=0).

- Thiết lập các công thức xấp xỉ của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi có ứng suất trước phủ một lớp mỏng đàn hồi có ứng suất trước.

- Thiết lập các công thức chính xác của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi có ứng suất trước phủ một lớp đàn hồi có ứng suất trước.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các công thức thức tỷ số H/V thu được là công cụ thuận tiện để đánh giá tính chất cơ học của các cấu trúc trước và trong quá trình sử dụng khi ta truyền sóng Rayleigh vào cấu trúc cần đánh giá không phá hủy.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Thiết lập các công thức xấp xỉ (toàn cục) với độ chính xác cao của tỷ số H/V đối với các bán không gian đàn hồi tự do ứng suất.

- Tìm công thức xấp xỉ của tỷ số H/V đối với các bán không gian đàn hồi phủ một lớp mỏng dị hướng (monoclinic với mặt phẳng đối xứng x1=0, x2=0).

- Thiết lập công thức chính xác của tỷ số H/V đối với bán không gian đàn hồi có ứng suất trước chịu ràng buộc trong tổng quát.

- Ứng dụng các kết quả thu được để giải các bài toán ngược.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Pham Chi Vinh, Tran Thanh Tuan, Le Thi Hue (2017), "Approximate formula for the H/V ratio of Rayleigh waves in incompressible orthotropic half-spaces coated by a thin elastic layer", Vietnam Journal of Mechanics, 39 (4), pp.365-374.

[2] Nguyen Thi Khanh Linh, Pham Chi Vinh, Le Thi Hue (2018), "An approximate formula for the H/V ratio of Rayleigh waves in  compressible pre-stressed elastic half-spaces coated with a thin layer", Vietnam Journal of Mechanics, 40 (1), pp.63-78.

 [3] Pham Chi Vinh, Tran Thanh Tuan, Le Thi Hue (2018), "Formulas for the H/V ratio (ellipticity) of Rayleigh waves in orthotropic elastic half-space",  Waves in Random and Complex Media, http://doi.org/10.1080/17455030.2018.1470702, Published online 10 May 2018.

[4] Pham Chi Vinh, Tran Thanh Tuan, Le Thi Hue (2018), "Formulas for the H/V ratio of Rayleigh waves in incompressible pre-stressed elastic half-space", Archives of Mechanics, 70 (2),  pp.131-150.

[5] Chi Vinh Pham, Tuan Tran, Anh Vu, Hue Le (2018), "Formulas for the H/V ratio of Rayleigh waves in compressible pre-stressed elastic half-space", Journal of Mechanics of Materials and Structures, 13 (3), pp. 247-261.

[6] Chi Vinh Pham, Anh Vu, Jose Merodio, Hue Le (2018), "Explicit transfer matrices of pre-stressed elastic layers", International Journal of Non-Linear Mechanics,  https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2018.05.011, Published online 11 May 2018.

[7] Phạm Chí Vĩnh, Lê Thị Huệ, Nguyễn Thị Khánh Linh (2018), "Công thức xấp xỉ của tỷ số H/V của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi có ứng suất trước không nén được phủ một lớp mỏng có ứng suất trước không nén được",  Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, trang 1419-1426.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   |