Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Trung Kiên
Tên đề tài luận án: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng: Nghiên cứu điển hình tại Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Trung Kiên                  

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/12/1974                                                           

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3762/QĐ-ĐHKT ngày 31/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo

7. Tên đề tài luận án: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ngành xây dựng: Nghiên cứu điển hình tại Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng

8. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh                           

9. Mã số: 9 34 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng; PGS.TS Đan Đức Hiệp

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Thông qua phân tích hồi quy, kết quả nghiên cứu chính cho thấy hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp có tác động tích cực đến kết quả hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng. Nghiên cứu sinh cũng đã chỉ ra những đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn của nghiên cứu này đồng thời chỉ ra các hạn chế của nghiên cứu này và gợi ý cho các nghiên cứu sau trong tương lai.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Áp dụng vào Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng để nâng cao hiệu quả hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp trong thời gian tới và là tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp nhà nước khác.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tái cấu trúc doanh nghiệp, Quản trị chiến lược, Quản trị nhân sự, Quản trị công.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Lê Trung Kiên & Nguyễn Ngọc Thắng (2017). Tái cấu trúc ngành xây dựng tại Trung Quốc: Kinh nghiệm và đề xuất cho Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 29, 134 – 137.

- Lê Trung Kiên (2017). Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước thông qua hoạt động tái cấu trúc: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, Tạp chí Công thương, 12, 70 – 74.

 Lưu Đạt - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   |