Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Mạnh Cường
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu về tổ chức và quản lí lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Cường   

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/12/1977                                                

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1133/QĐ-SĐH ngày  07 tháng 12 năm 2010 Về việc công nhận đề tài và người hướng dẫn luận án tiến sĩ.

6. Các lần thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 78/QĐ-SĐH ngày 06/2/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc thay đổi đề tài luận án cho nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu về tổ chức và quản lí lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8. Chuyên ngành: Lưu trữ học                                      

9. Mã số: 62 32 03 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:- Hướng dẫn 1: PGS Vương Đình Quyền; - Hướng dẫn 2: PGS Nguyễn Văn Hàm

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Tổng quan được tình hình nghiên cứu về tổ chức và quản lí công tác lưu trữ ở Việt Nam và nước ngoài về tổ chức và quản lí lưu trữ;

- Nghiên cứu những lý luận về tổ chức và quản lí lưu trữ cấp tỉnh;

- Tổng hợp tình hình tổ chức và quản lí lưu trữ nói chung và lưu trữ cấp tỉnh nói riêng qua đó đánh giá những ưu điểm, hạn chế về các mặt này của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay.

- Đề xuất các nguyên tắc, phương án tổ chức và quản lí lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án có khả năng áp dụng trực tiếp cho Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước, Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Nghiên cứu dự báo để đề xuất phương án tổ chức lưu trữ ổn định, phát huy hiệu lực hiệu quả trong quản lí;

- Nghiên cứu giải pháp quản lí phù hợp; nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lưu trữ địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế và quản trị địa phương trong tình hình mới;

- Những giải pháp nhằm kết hợp hài hoà, hợp lý giữa phương pháp quản lý lưu trữ truyền thống và lưu trữ hiện đại (Quản lí; thống kê; tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ trong môi trường mạng; hiện đại hóa công tác lưu trữ ở địa phương ...) để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Mạnh Cường (2010), “Quản lí nhà nước về công tác lưu trữ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  hiện nay”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước (8), tr.70-71.

- Nguyễn Mạnh Cường (2016), “Hoàn thiện bộ máy quản lí lưu trữ ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học nội vụ (12), tr.23-30.

- Nguyễn Mạnh Cường (2018), “Kiện toàn bộ máy lưu trữ địa phương theo nguyên tắc “quản lí tập trung thống nhất”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam (01), tr.22-30.

- Nguyễn Mạnh Cường (2018), “Nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về công tác lưu trữ địa phương”, Tạp chí Khoa học nội vụ (03), tr.80-86

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   |