Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Văn Thái
Tên đề tài luận án: Chế tạo, nghiên cứu ảnh hưởng của bọc phủ polymer và ủ quang học lên tính chất quang của các hạt nano ZnS pha tạp Mn, Cu.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Văn Thái                 

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     15 - 01 -1984                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không 

7. Tên đề tài luận án: Chế tạo, nghiên cứu ảnh hưởng của bọc phủ polymer và ủ quang học lên tính chất quang của các hạt nano ZnS pha tạp Mn, Cu.

8. Chuyên ngành: Quang học                                        

9. Mã số:  62 44 01 09

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính:       PGS.TS. Trần Minh Thi;  Hướng dẫn phụ:       PGS.TS. Phạm Văn Bền

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Nghiên cứu một cách hệ thống ảnh hưởng của cách thức bọc phủ và khối lượng của polymer PVP, PVA lên đặc trưng cấu trúc, hình thái học và tính chất quang của các hạt nano ZnS:M.

- Đã chỉ ra các chuyển dời hấp thụ-bức xạ [HOMO So(n) ↔ LUMO T1*)] trong nhóm >C=O của polymer PVP, PVA thông qua các liên kết phối trí >C=O-M2+ truyền năng lượng kích thích từ polymer sang các ion M2+ dẫn đến làm tăng cường độ PL của các đám đặc trưng cho các ion M2+ trong phổ PLPLE.

- Đã chỉ ra quá trình polymer hóa chuyển α-hiđrôxyl axetic thành -[OCH2CO]n- cũng đóng góp vào quá trình tăng cường độ PL đám da cam –vàng của các hạt nano ZnS:Mn.TN-TGA khi được ủ quang học.

- Đã xác định sự ảnh hưởng công suất ủ quang học của một số bức xạ laser lên phổ PL của các hạt nano ZnS:Mn.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Chế tạo các hạt nano ZnS:M/polymer (M: Mn, Cu và polymer: PVP, PVA) có cấu trúc và tính chất quang ổn định.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu khả năng quang xúc tác trên các hạt nano ZnS:M, ZnS:M/polymer chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.   Thi Tran Minh, Ben Pham Van, Thai Dang Van & Hien Nguyen Thi (2012), “The optical properties and energy transition process in nanocomposite of polyvinyl-pyrrolidone polymer and Mn-doped ZnS”, Optical and Quantum Electronics, 45(2), pp. 0306 – 8919.

2.   Tran Minh Thi, Nguyen Thi Van Anh, Dang Van Thai, Bui Hong Van, Pham Van Ben, Vu Quoc Trung, Nguyen Minh Thuy (2012), “The microtructure and some optical properties of some polymer-ZnS:Cu nanocrystal composites”, Journal of Science and Technology, 50 (1B), pp. 375-382.

3.   Dang Van Thai, Vu Thi Thanh Loan, Tran Minh Thi, Pham Van Ben (2012),The optical properties of ZnS:Cu/PVP synthesized by chemical method”, Advances in optics photonics spectroscopy & Applications VII, ISSN 1859 -4271, pp. 649-654.

4.   Dang Van Thai, Nguyen Thi Hai Yen, Tran Minh Thi, Pham Van Ben, Nguyen Trong Uyen (2013), “The luminescence spectra of polyvinyl alcohol-capped  ZnS:Cu nanoparticles synthesized by co-precipitation”, Journal of chemistry, 51(6ABC), pp. 744 - 747.                                                                        

5.   D. V. Thai, T. M Thi, P. V. Ben, D. V. Lap, N. T. Uyen, H. H. Thu (2014),  “The effect of ultraviolet irradiation on the optical properties of ZnS:Mn synthesized by hydrothermal method and using thioglycolic acid”, IEEE, COMMAD, 978-1-4799-6868-8/14.

6.   Dang Van Thai, Pham Van Ben, Tran Minh Thi, Nguyen Van Truong & Hoa Huu Thu (2016), “The photoluminescence enhancement of Mn2+ ions and the crystal field in ZnS:Mn nanoparticles covered by polyvinyl alcohol”, Optical and Quantum Electronics, ISSN, 0306-8919, 48(7), pp. 1-15.

7.   Dang Van Thai, Pham Van Thang, Pham Van Ben, Bui Hong Van, Tran Minh Thi, Hoang Nam Nhat (2015), “Influence of polyvinyl pyrrolidone on absorption and radiation transitions of Mn2+ ions in Mn-doped ZnS nanoparticles”, Communications in Physics, 25(4), pp. 349-357.                

8.   Dang Van Thai, Pham Van Ben, Bui Hong Van, Pham Thanh Huong, Nguyen Trong Uyen, Tran Minh Thi, Le Hai Dang (2016), “Influence of the particle size on some optical properties of Mn-doped ZnS nanoparticles, Journal of Chemistry, 54(5e1,2), pp. 262-273.

9.   Dang Van Thai, Pham Van  Ben, Bui Hong Van, Tran Minh Thi, Do Kim Phuong, Nguyen Trọng Uyen (2017), Influence of polyvinyl pyrrolidone on some optical properties of ZnS:Cu nanoparticles”, Journal of Chemistry, 55(3e12), pp. 235-239.

10. Dang Van Thai, Pham Van Ben, Bui Hong Van, Nguyen Duc Long, and Tran Minh Thi (2017), “The photoluminescence enhancement of Mn2+ ions in ZnS:Mn nanoparticles irradiated by laser radiation”, Advances in optics photonics spectroscopy and Applications IX, ISSN, pp. 1859 - 4271.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   |