Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Hồng Trâm
Tên đề tài luận án: Ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm ái lực kháng nguyên giới hạn (LAg-Avidity) và hệ số phân loại sai để ước tính tỷ lệ mới nhiễm HIV trên một số nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm HIV ở Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Hồng Trâm                           

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03/05/1976                                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/12/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn lần 1 số 741/QĐ-ĐHKHTN ngày 31/3/2016, lần 2 số 1034/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/4/2017.        

7. Tên đề tài luận án: Ứng dụng kỹ thuật xét nghiệm ái lực kháng nguyên giới hạn (LAg-Avidity) và hệ số phân loại sai để ước tính tỷ lệ mới nhiễm HIV trên một số nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm HIV ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành:  Vi sinh vật học                                                                     

9. Mã số: 62 42 01 07

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:          

Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn – Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương           

Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy – Trường Đại học khoa học tự nhiên

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Lần đầu tiên đã xác định được tỷ lệ phân loại sai sử dụng kỹ thuật BED-CEIA và LAg-Avidity: tỷ lệ phân loại sai của BED là 1,7% với khoảng tin cậy (95% CI: 1,2-2,4) và của LAg-Avidity là 1,2% (95% CI: 0,8-1,9).

- Ứng dụng được tỷ lệ phân loại sai để ước tính tỷ lệ nhiễm mới HIV trên một số nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm HIV ở Việt Nam: Đã ước tính được các tỷ lệ mới nhiễm HIV ở một số nhóm quần thể có nguy cơ lây nhiễm cao ở Việt Nam, thông qua sử dụng kết quả điều tra cắt ngang IBBS (2006, 2009), dùng hệ số phân loại sai đặc hiệu của kỹ thuật LAg-Avidity tại Việt Nam đã được tác giả và nhóm nghiên cứu tính toán và ứng dụng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Bộ Y tế đang có kế hoạch sẽ ứng dụng sinh phẩm LAg-Avidity vào: chương trình giám sát trọng điểm (bao gồm 20 tỉnh) nhằm phát hiện các điểm nóng lây truyền HIV; chương trình dự phòng: dự phòng cho bạn tình của người mới nhiễm, đưa ra các can thiệp phù hợp cho nhóm nguy cơ cao, hiểu rõ cách thức lây truyền HIV và đánh giá hiệu quả các can thiệp cho nhóm nguy cơ cao; và kết quả này cũng đã được Bộ Y tế lên kế hoạch đưa vào chiến lược quốc gia trong chẩn đoán nhiễm HIV.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Cần có nghiên cứu tổng hợp các số liệu về tỷ lệ mới nhiễm để đưa ra các chiến lược nghiên cứu theo khuyến cáo của WHO/UNAIDS cho phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam.

- Thẩm định Phương pháp xét nghiệm phát hiện mới nhiễm HIV bằng xét nghiệm nhanh Asante Recency (nguyên lý của LAg-Avidity) để dễ dàng triển khai trên thực địa.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

- Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Thị Thanh Hà, Nguyễn Trần Hiển, Trần Hồng Trâm (2013), Định lượng và so sánh tỉ lệ phân loại sai của sinh phẩm BED và LAg-Avidity EIA để ước tính tỉ lệ mới nhiễm HIV -1 tại Việt Nam, Tạp chí Y học thực hành số (889+890), tr. 52-57.

- Nguyễn Anh Tuấn, Trần Hồng Trâm, Phạm Hồng Thắng, Hoàng Thị Thanh Hà, Nguyễn Trần Hiển (2013), Ước tính tỉ lệ mới nhiễm HIV tại Việt Nam bằng sinh phẩm LAg- Avidity, Tạp chí Y học thực hành số (889+890), tr. 46-51.

-  Neha S. Shah, Yen T. Duong, Linh-Vi Le, Nguyen Anh Tuan, Tran Hong Tram, Andrea A. Kim (2017), “Estimating False-Recent Classification for the Limiting-Antigen Avidity EIA and BED-Capture Enzyme Immunoassay in Vietnam: Implications for HIV-1 Incidence Estimates”, AIDS Research and Human Retroviruses, 33(6), pp. 546-554,

- Trần Hồng Trâm, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Huy (2018), “Các kỹ thuật xác định mới nhiễm và phương pháp ước tính tỷ lệ mới nhiễm HIV”, Tạp chí Y học dự phòng, 28 (2), tr. 19 -29

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   |