Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quỳnh Phương
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lãnh đạo xây dựng hợp tác xã nông nghiệp từ năm 1968 đến năm 1996

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quỳnh Phương                

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 07/01/1987                                                           

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Văn bản gia hạn số 4619/QĐ-XHNV ngày 29/12/2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

- Gia hạn 1 năm, 29/12/2016 đến ngày 29/12/2017.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú lãnh đạo xây dựng hợp tác xã nông nghiệp từ năm 1968 đến năm 1996

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam       

9. Mã số: 62.22.03.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trương Thị Tiến.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Các quan điểm, chủ trương của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú về xây dựng HTXNN từ năm 1968 đến năm 1996 được trình bày một cách hệ thống cũng như bức tranh lịch sử về quá trình tổ chức chỉ đạo và kết quả thực hiện xây dựng HTXNN của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú từ năm 1968 đến năm 1996 được phục dựng không chỉ góp phần làm giầu thêm, đầy đặn thêm những tri thức về lịch sử Đảng bộ, lịch sử của tỉnh Vĩnh Phú trước đây và hai tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ sau này; mà còn góp phần khẳng định vai trò quan trọng của các Đảng bộ cơ sở trong quá trình đổi mới cũng như tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng các Đảng bộ cơ sở vững mạnh trong chiến lược xây dựng Đảng nói chung.

- Việc phân tích những thành tựu, hạn chế và những kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú đối với xây dựng HTXNN từ năm 1968 đến năm 1996 không chỉ có giá trị tham khảo cho Vĩnh Phúc, Phú Thọ trong xây dựng HTXNN ở thời kỳ hiện tại, mà còn có giá trị tham chiếu cho một số địa phương khác có điều kiện tương đồng; đồng thời, góp phần cung cấp thêm những cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách chuyển đổi HTX theo luật hiện hành.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

- Kết quả đạt được của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy về HTXNN hoặc những vấn đề có liên quan.

- Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục của luận án cung cấp các tư liệu cho việc nghiên cứu về HTXNN và các vấn đề có liên quan.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu về Hợp tác xã nông nghiệp, Lịch sử đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Thọ từ 1997 đến nay.

- Nghiên cứu chính sách chuyển đổi hợp tác xã theo Luật hợp tác xã hiện hành.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Quỳnh Phương (2013), “Tìm hiểu công tác “khoán” trong hợp tác xã nông nghiệp ở Vĩnh Phúc những năm 1961-1968”, Tạp chí Giáo dục lý luận (193), tr.72-75+80.

2.   Nguyễn Quỳnh Phương (2017), “Chủ trương “khoán hộ” của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc (1966-1968)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (10), tr.91-95.

3.   Nguyễn Quỳnh Phương (2017),“Transformation of Agricultural Cooperatives under the Politburo’ Resolution 10 (case study of Vĩnh Phú, 1988-1996) - Quá trình chuyển đổi mô hình hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Phú theo Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (1988-1996)”, Tạp chí Vietnamese Studies (205), pp.80-88.

4.   Nguyễn Quỳnh Phương (2017), “Xây dựng hợp tác xã nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú: Một số kinh nghiệm”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tr.542-549.

5.   Nguyễn Quỳnh Phương (2017), “Khoán hộ” ở Vĩnh Phúc (1966-1968) - Vĩnh Phú (1968-1988) với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn(3-2b), tr.264-273+376. 

 Lê Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   |