Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quang Đông
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chế tạo cấu trúc nano kim loại bằng kỹ thuật ăn mòn laser dùng cho quang phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt và khảo sát một số ứng dụng trong y sinh”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Quang Đông                   

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     08/02/1981                                                                     

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 4761/QĐ – KHTN - CTSV ngày 29 tháng 12 năm 2011

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu  chế tạo cấu trúc nano kim loại bằng kỹ thuật ăn mòn laser dùng cho quang phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt và khảo sát một số ứng dụng trong y sinh”.

8. Chuyên ngành:  Quang học                                                   

9. Mã số: 62 44 01 09

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Thế Bình;  Hướng dẫn phụ:     PGS.TS. Phạm Văn Bền

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1. Đã xây dựng và phát triển một hệ thiết bị chế tạo hạt nano kim loại bằng kỹ thuật ăn mòn laser và thực hiện chế tạo thành công các hạt nano kim loại bằng phương pháp ăn mòn laser lần đầu tiên tại Việt nam.

2. Đã đề xuất và phát triển một số phương pháp đơn giản, nhanh cho phép chế tạo các đế SERS có độ nhạy đủ cao để phát hiện nồng độ vết của một số hóa chất quan tâm trong y sinh, bằng cách sử dụng keo hạt nano vàng chế tạo bằng ăn mòn laser lắng đọng trên một số bề mặt vật liệu cấu trúc  khác nhau.

3. Đã nghiên cứu và thành công trong việc ứng dụng các đế SERS chế tạo được để phát hiện phổ SERS của một số chất quan tâm trong y sinh như Glucose, Amoxicilline, Tetracycline, Malachite Green ....ở nồng độ vết (cỡ 0,1-1ppm)

Kết quả thu được phổ SERS của Tetracycline ở nồng độ 0,1ppm là chưa có công bố ở Việt Nam.

Những kết quả này có ý nghĩa góp phần phát triển phương pháp quang phổ học SERS ứng dụng trong giám định dư lượng kháng sinh, chất bảo vệ thực vật trong an toàn thực phẩm.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Các hạt nano kim loại chế tạo bằng phương pháp ăn mòn laser và các đế SERS chế tạo được hoàn toàn có khả năng phát triển, hoàn thiện để ứng dụng trong  giám định dư lượng kháng sinh, chất bảo vệ thực vật trong an toàn thực phẩm nói riêng và trong phân tích hóa học, khoa học vật liệu, y, dược, sinh học, môi trường nói chung.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

-        Nghiên cứu hoàn thiện các đế SERS có hệ số tăng cường cao hơn nữa và có độ lặp lại ổn định tốt hơn để cho phép phân tích định lượng các chất ở nồng độ thấp.

-        Nghiên cứu khả năng ứng dụng trong an toàn thực phẩm

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Quang Đông, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Từ Thị Hồng Phương (2016), “Kỹ thuật chế tạo đế phủ hạt nano kim loại dùng cho nghiên cứu tán xạ Raman tăng cường bề mặt”,  Advanced in Applied and Engineering Physics IV, Kỷ yếu Hội nghị Vật lý kỹ thuật và ứng dụng lần thứ IV, ISBN:978-604-913-232-2, tr. 141-145.

[2] Nguyễn Quang Đông, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Huệ, Trần Trọng Đức, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Âu Thị Hường (2014) “Kỹ thuật  chế tạo hạt nano lưỡng kim bằng cảm ứng laser”, Những tiến bộ trong Vật lý kỹ thuật& vật lý ứng dụng, Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc Lần thứ III, ISBN:987-604-913-232-2 tr. 416-423.

[3] Nguyễn Quang Đông, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thanh Đình, Trần Trọng Đức, Nguyễn Thị Thu Hạnh (2014), “Ứng dụng kỹ thuật laser chế tạo hạt nano kim loại”, Những tiến bộ trong Vật lý kỹ thuật& vật lý ứng dụng, Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc Lần thứ III, ISBN:987-604-913-232-2 tr. 29-38.

[4] The Binh Nguyen, Thi Khanh Thu Vu, Quang Dong Nguyen, Thanh Dinh Nguyen, The An Nguyen and Thi Hue Trinh (2012), “Preparation of metal nanoparticles for surface enhanced raman scattering”, Adv. Nat. Sci. :Nanosci. Nanotechnol. 3,  025016 (5pp), IOP publishing

[5] The Binh Nguyen, Thanh Dinh Nguyen, Quang Dong Nguyen and
Thi Trinh Nguyen (2014), “Preparation of platinum nanoparticles in
liquids by laser ablation method”, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol  035011(5pp), IOP publishing.  

[6] Nguyen The Binh, Nguyen Quang Dong (2015), “Preparation of Au-Ag Alloy Nanoparticles for Surface Enhanced Raman Scattering”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics 31 (1), ISSN 2043 - 6262, pp.14-21.

[7] Nguyen The Binh, Nguyen Thanh Dinh, Nguyen Quang Dong, Vu Thi Khanh Thu, Trinh Thi Hue (2011), “Production of gold and silver nanoparticles in clean liquid ambience by laser ablation”, Advances in optics Photonics Spectroscopy &   Applications VI, ISSN 1859-4271, pp.155 – 160.

[8] Nguyen The Binh, Nguyen Quang Dong, Vu Thi Khanh Thu (2012), “Surface-enhanced Raman scattering from a layer of silver nanoparticles”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên 90 (02), ISSN 1859 – 2171, tr. 15 - 19

[9] Nguyen Thanh Dinh, Trinh Thi Hue, Vu Thi Khanh Thu, Pham Thi Thanh Van, Nguyen Quang Dong, Nguyen The Binh (2011), “Preparation of copper nanoparticles in water and acetone by laser ablation”, VNU Journal of Science, Mathematics - Physics 27(1S), ISSN 0866 – 8612, pp. 51-56.

[10] Quang Dong Nguyen, The Binh Nguyen, Thi Huong Au, Thi Hong Do (2015), “Surface enhanced raman scattering by metal nanoparticles”, Advances in Optics, Photonics, Spctrscopy & Applications VIII, ISSN 1859 – 4271, pp. 297 - 303.

[11] Trong Duc Tran, The Binh Nguyen,  Quang Dong Nguyen, Thu Hanh Nguyen Thi, Thanh Hang Nguyen Thi (2013), “Preparation of Au - Ag Alloy nanoparticles in liquids by laser”, The 3rd conference on Natural Science for Master and PhD Students from ASEAN Phnom Penh, Cambodia, pp. 48 - 54.

[12]  Trinh Thi Hue, Nguyen Thanh Dinh, Nguyen Quang Dong, Duong Thi Nguyet, Nguyen The Binh (2011), “Studying the role of liquid environments in formation of noble mental nanoparticles by laser ablation”, VNU Journal of Science, Mathematics – Physics  27 (1S), pp. 94-99.

 

 Quang Vũ - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   |