Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Quang Trung
Tên đề tài luận án: Cơ hội phát triển của nhóm cư dân bị thu hồi đất trong khu vực giải phóng mặt bằng tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: Đặng Quang Trung

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/05/1984

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3216/2014//QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Cơ hội phát triển của nhóm cư dân bị thu hồi đất trong khu vực giải phóng mặt bằng tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

8. Chuyên ngành: Xã hội học

9. Mã số: 62310301

10. Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Lê Thị Quý

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

(1) Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về đất đai, thu hồi đất, sử dụng đất, quyền sử dụng đấtcơ hội và phát triển, luận án đã xây dựng khái niệm cơ hội phát triển và làm rõ một số khái niệm liên quan.

(2) Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính của Xã hội học, luận án đã chỉ ra thực trạng các chủ trương và chính sách thu hồi đất tại huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình và phân tích cơ hội phát triển của nhóm cư dân bị thu hồi đất khi thực hiện chính sách thu hồi đất và giải phóng mặt bằng.

(4) Luận án đã đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách thu hồi đất và giải phóng mặt bằng qua đó tạo cơ hội phát triển cho các hộ dân bị thu hồi đất.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

(1) Các cơ quan chính quyền Thái Bình có thể tham khảo để bổ sung và hoàn thiện chính sách tại địa phương.

(2) Làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai thực hiện các chính sách thu hồi đất và tạo cơ hội phát triển cho các hộ dân bị thu hồi đất.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng;Cơ chế công khai, minh bạch trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng ; Xây dựng cơ chế đền bù đất, giải phóng mặt bằng theo định hướng thị trường; Đảm bảo an sinh xã hội cho nhóm cư dân bị thu hồi đất.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

14.1. Đặng Quang Trung (2014), Bình đẳng giới trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ và tên chồng, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (24,5), Tr. 58 - 64.

14.2. Đặng Quang Trung (2017), Cơ hội phát triển của nhóm cư dân bị thu hồi đất huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình: Nhìn từ lý tuyết phát triển, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội (10/53), Tr. 49-57.

3. Đặng Quang Trung (2017), Cơ hội phát triển của nhóm cư dân bị thu hồi đất trong khu vực giải phóng mặt bằng tại huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình nhìn từ Lý thuyết tương tác xã hội, Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn (3,2b), Tr 340-353.

4. Đặng Quang Trung (2017), Giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình,  Tạp chí Giáo dục và xã hội, (Số đặc biệt kỳ 1), Tr 293-296.

 Tân Lý - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   |