Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thanh Sơn
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đa dạng sinh học Động vật không xương sống cỡ lớn ở hệ thống suối tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Sơn                      

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     24/04/1983                                                                   

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4860/QĐ-ĐHKHTN ngày 24/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 596/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đa dạng sinh học Động vật không xương sống cỡ lớn ở hệ thống suối tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

8. Chuyên ngành: Thủy sinh vật học                                                      

9. Mã số: 62420108

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã xác định được danh sách về thành phần loài động vật không xương sống (ĐVKXS) cỡ lớn ở hệ thống suối của Vườn quốc gia (VQG) Xuân Sơn gồm 261 loài, thuộc 194 giống, 94 họ, 15 bộ.

- Ghi nhận cho khu hệ động vật Việt Nam 15 loài và 6 giống mới thuộc lớp Côn trùng (Insecta) và Thân mềm Chân bụng (Gastropoda); 155 loài lần đầu tiên được ghi nhận ở khu vực nghiên cứu.

- Cung cấp các dẫn liệu về cấu trúc thành phần loài, mức độ đa dạng sinh học, đặc điểm phân bố theo mùa, theo các dạng sinh cảnh của ĐVKXS cỡ lớn và mối liên quan của chúng với một số yếu tố môi trường nước và nền đáy ở hệ thống suối của VQG Xuân Sơn.

- Lần đầu tiên sử dụng ĐVKXS cỡ lớn làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng nước ở hệ thống suối của VQG Xuân Sơn.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Là cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học ĐVKXS cỡ lớn ở nước tại khu vực nghiên cứu.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu, định loại để xác định tên khoa học cho các loài chưa xác định được tên chính thức.

- Cần có kế hoạch định kỳ nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, tác động của con người đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học ĐVKXS ở nước của VQG nhằm bảo tồn và phát triển ĐDSH theo định hướng phát triển bền vững.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]        Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Quýnh, Trần Anh Đức, Đào Văn Thông (2014), “Preliminary Data on Freshwater Decapod Crustaeans (Crustacea: Decapoda), Molluscs (Mollusca) in Xuân Sơn National Park, Phú Thọ Province”, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 30(3S), pp.98-102.

[2]        Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Thị Hoa Dừa, Nguyễn Văn Vịnh (2015), “Kết quả nghiên cứu bước đầu về bộ Cánh cứng ở nước (Insecta: Coleoptera) tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ”, Tạp chí Khoa học: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 31(4S), pp.321-326.

[3]        Nguyen Thanh Son, Nguyen Xuan Quynh, Nguyen Van Vinh, Tran Anh Duc (2016), “Species composition and distributional characteristics of freshwater decapod crustaceans (Crustacea: Decapoda) and molluscs (Mollusca) in Xuan Son National Park, Phu Tho province”, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S), pp.111-117.

[4]        Nguyen Thanh Son, Nguyen Xuan Quynh & Nguyen Van Vinh (2016), “Using Macro-Invertebrates as Bio-indicators to assess water quality in selected water bodies of Xuan Son National Park, Phu Tho province”, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S), pp.118-122.                                                                           

 

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   |