Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Xuân Việt
Tên đề tài luận án: Quản lý đào tạo giáo viên giáo dục Quốc phòng và An ninh theo tiếp cận năng lực

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Xuân Việt              

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:30/06/1974                                                

4. Nơi sinh: Hà Nôi

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1043 ngày 06 tháng 11 năm 2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Quản lý đào tạo giáo viên giáo dục Quốc phòng và An ninh theo tiếp cận năng lực

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                           

9. Mã số: 92 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lê và TS. Trần Hồng Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Dựa trên lý thuyết khoa học quản lý xác định hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí năng lực giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường phổ thông trung học

- Căn cứ trên cơ sở lý luận về năng lực, tiếp cận năng lực, đào tạo, quản lý đào tạo để xác định rõ:

1/ Nội hàm quan niệm quản lý đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo tiếp cận năng lực

2/ Làm rõ những bất cập, hạn chế trong quản lý đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo tiếp cận năng lực

- Trên cơ sở khung lý thuyết, nhất là khung năng lực giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh; và từ những nghiên cứu thực trạng luận án đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả quản lý đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo tiếp cận năng lực

- Điểm khác biệt các công trình khác nghiên cứu về quản lý đào tạo giáo viên chỉ theo lý thuyết quản lý chung, còn luận án của tác giả nghiên cứu về quản lý đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo lý thuyết quản lý tiếp cận năng lực. Đồng thời tác giả đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp dựa trên khung năng lực, tức là tiếp cận đầu ra là chủ yếu

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Bùi Xuân Việt (2015), Một số vấn đề về rèn luyện kỷ luật của sinh viên tại trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội I. Tạp chí giáo dục và xã hội, số (114) tháng 8 năm 2015

2. Bùi Xuân Việt (2015), giải pháp quản lí chấp hành chế độ, qui định của sinh viên tại trung tâm GDQP Hà Nội I hiện nay. Tạp chí giáo dục số đặc biệt tháng 7 năm 2015.

3. Bùi Xuân Việt (2015), tăng cường giáo dục tinh thần đại đoàn kết dân tộc cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Tài liệu giáo dục quốc phòng và an ninh quí 2 năm 2015.

4. Bùi Xuân Việt (2016), cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng đối với sinh viên, tạp chí khoa học quân sự, Bộ quốc phòng tháng 3 năm 2016

5. Bùi Xuân Việt (2016), biện pháp nâng cao hoạt động dạy học thực hành môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại trung tâm GDQP Hà Nội I. Tài liệu GDQP và an ninh quí I năm 2016

6. Bùi Xuân Việt (2017), giáo dục tư tưởng quân sự của Võ Nguyễn Giáp trong các trường Đại học, tạp chí Vietnamnet tháng 5 năm 2017

7. Bùi Xuân Việt (2017), giáo dục đại đoàn kết dân tộc cho sinh viên trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, tạp chí khoa học quân sự, Bộ quốc phòng tháng 11 năm 2017

8. Bùi Xuân Việt (2018), Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo tiếp cận năng lực. Tạp chí thiết bị và giáo dục kỳ 2 năm 2018

9. Bùi Xuân Việt (2018), Đổi mới phương pháp giảng dạy trong đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo tiếp cận năng lực. Tạp chí dạy và học ngày nay tháng 4 năm 2018

 Lê Thủy - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   |