Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Duy Định
Tên đề tài luận án: Biến đổi cơ cấu xã hội nông dân tỉnh Bình Dương trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Duy Định.                

2.   Giới tính: Nam                                        

3. Ngày sinh: ngày 24 thàng 06 năm 1982.                                               

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định nghiên cứu sinh số: Quyết định số  2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: nghiên cứu sinh gia hạn từ 1/1/2017 đến tháng 2 - 2018

7. Tên đề tài luận án: Biến đổi cơ cấu xã hội nông dân tỉnh Bình Dương trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học                            

9. Mã số: 62 22 03 08

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Nguyễn Đức Bách.

                                                      2. PGS. TS. Nguyễn văn Hiệp

11. Tóm tắt các kết quả mới:

Luận án nhận diện và phân tích có hệ thống biến đổi cơ cấu xã hội nông dân tỉnh Bình Dương trong sự nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, chỉ ra những điểm mới có tính đặc thù, đại diện tiêu biểu. Kết quả luận án với các luận cứ được hệ thống hóa, số liệu xử lý có độ tin cậy cao là cơ sở từ đó đề xuất những quan điểm định hướng và giải pháp nâng cao tính tích cực, thuận lợi và khắc phục hạn chế, khó khăn của biến đổi cơ cấu xã hội nông dân tỉnh Bình Dương trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả luận án là cơ sở khoa học phục vụ tham khảo, giải quyết những vấn đề liên quan đến biến đổi cơ cấu xã hội nông dân tỉnh Bình Dương trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Góp phần cung cấp nguồn tư liệu đã được hiệu chỉnh để các cơ quan, tổ chức tham khảo trong hoạch định chính sách liên quan đến biến đổi cơ cấu xã hội nông dân tỉnh Bình Dương. Luận án cũng đề xuất về quan điểm định hướng cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vị trí, vai trò của nông dân, khai thác tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, kết quả luận án cũng có thể dùng phục vụ việc học tập, nghiên cứu một số chuyên đề liên quan đến biến đổi cơ cấu xã hội nông dân tỉnh Bình Dương trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Vũ Duy Định (2015), “Vai trò của giáo dục và đào tạo cho lao động nhập cư trong quá trình CNH ở tỉnh Bình Dương hiện nay: thực trạng và giải pháp”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế, tr. 259 - 265, NXB Giáo Dục, Hà Nội.

- Vũ Duy Định (2018), “Tác động của lực lượng lao động nhập cư tới quá trình đô thị hóa tỉnh Bình Dương hiện nay - Thực trạng và giải pháp đặt ra”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Nghiên cứu con người (6-99),  tr. 60 - 71.

- Vũ Duy Định (2018), “Vai trò của giáo dục đại học trong hình thành nguồn nhân lực chất lượng phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bình Dương hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế. tr, 176.

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   |