Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Linh Giang
Tên đề tài luận án: "Cơ sở khoa học cảnh quan cho tổ chức không gian sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững tỉnh Hòa Bình"

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Linh Giang        

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/12/1985                                                           

4. Nơi sinh: Hòa Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2048/QĐ-SĐH ngày 9/7/2010 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 5061/QĐ-ĐHKHTN ngày 30/12/2016 về việc buộc thôi học và trả nghiên cứu sinh về địa phương/cơ quan công tác của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: "Cơ sở khoa học cảnh quan cho tổ chức không gian sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững tỉnh Hòa Bình"

8. Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường                    

9. Mã số: 62850101

10. Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải              

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã làm rõ sự phân hóa cảnh quan với tính đa dạng cao của lãnh thổ tỉnh Hòa Bình - khu vực chuyển tiếp giữa Đồng bằng Sông Hồng và vùng núi Tây Bắc.

- Đã đề xuất được định hướng tổ chức không gian ưu tiên sản xuất nông, lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình theo hướng bền vững trên cơ sở đánh giá mức độ thích nghi sinh thái của các loại cảnh quan cho phát triển một số loại hình sử dụng đất có ý nghĩa về an ninh lương thực, giá trị kinh tế và phòng hộ.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án đã làm sáng tỏ đặc điểm và quy luật phân hoá tự nhiên, đồng thời xác lập được cơ sở khoa học cảnh quan cho đề xuất định hướng tổ chức không gian ưu tiên sản xuất nông, lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế và chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu các vấn đề về động lực cảnh quan để xác định rõ các yếu tố tác động làm thay đổi cảnh quan lãnh thổ, đặc biệt là tính biến động của cảnh quan theo thời gian. Làm rõ xu hướng phát triển của cảnh quan chính là cơ sở để xác định chức năng của cảnh quan lãnh thổ nghiên cứu, từ đó đưa ra các phương án tổ chức không gian sản xuất phù hợp tiềm năng tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tỉnh Hòa Bình.

- Các mô hình hệ kinh tế sinh thái nông, lâm nghiệp được đề xuất trong luận án cần được định lượng chi tiết hơn, xây dựng rõ quy trình, tính toán khả năng áp dụng vào thực tiễn tại các địa phương khác nhau để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Nguyễn Thị Linh Giang, Phạm Hoàng Hải (2018), “Nghiên cứu đa dạng cảnh quan - cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình”, Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, 20(298), tr. 49-52.

[2]. Nguyễn Thị Linh Giang, Phạm Hoàng Hải (2018), "Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP trong đánh giá thích nghi sinh thái cảnh quan tỉnh Hòa Bình", Tạp chí Môi trường Chuyên đề 4, tr. 71-77. 

[3]. Nguyễn Thị Linh Giang, Phạm Hoàng Hải (2018), “Đánh giá cảnh quan cho định hướng phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình”, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý Nhân văn, 4(23), tr. 3-10.

[4]. Nguyễn Thị Linh Giang, Phạm Hoàng Hải (2019), “Phân tích tính đa dạng cảnh quan tỉnh Hòa Bình theo các tiểu vùng”, Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019, tr. 327-334.

 

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   |