Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Thủy
Tên đề tài luận án: Tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội của người lao động tại một số khu công nghiệp các tỉnh phía Bắc

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Thủy             

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/10/1975                                           

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận NCS số: QĐ số 3216/ 2014/QĐ- XHNV – SĐH ngày 31/12/2014. Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Có thay đổi (thời gian kéo dài 1 năm từ 31/12/2017 đến 31/12/2018)

7. Tên đề tài luận án: Tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội của người lao động tại một số khu công nghiệp các tỉnh phía Bắc

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                                   

9. Mã số: 62 31 04 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Hoàng Mộc Lan; Hướng dẫn 2: PGS.TS. Phạm Mạnh Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án không những góp phần hệ thống hoá, cập nhật một số vấn đề lý luận có liên quan tới tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội mà còn thiết kế khung lý thuyết và bộ công cụ đo lường tính tích cực tham gia các hoạt động hội của người lao động

Tính tích cực nói chung chỉ đạt mức trung bình. (ĐTB chung =3,06, ĐLC=0,46). Trong đó hành động kiên trì và nhận thức đạt ở mức cao nhất so với hai thành tố còn lại.

- Kết quả  nghiên cứu từ 02 trường hợp điển hình cũng cho thấy cái nhìn sâu sắc hơn về biểu hiện của người lao động có tính tích cực cao và thấp. Bên cạnh đó cũng đã chỉ ra một số yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội

- Kết quả thực nghiệm tác động cho thấy có thể nâng cao tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội cho NLĐ thông qua việc tổ chức tập huấn tuyên truyền những giá trị về ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động xã hội.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội  chịu ảnh hưởng của tất cả các yếu tố được khảo sát; trong đó, yếu tố điều kiện làm việc, chính sách của doanh nghiệp, tính trách nhiệm có ảnh hưởng mạnh nhất đến tính tích cực tham gia hoạt động xã hội.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án là một trong những nguồn tài liệu tham khảo cho học phần lý luận và nghiệp vụ Công đoàn ở trường Đại học Công đoàn, cán bộ Công đoàn, các nhà quản lý doanh nghiệp. Đây là một trong những điều kiện để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội cho người lao động.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.“Tính trách nhiệm của người lao động khi tham gia các hoạt động xã hội tại một số khu công nghiệp các tỉnh phía Bắc, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tr.118-125.

2. “Dự báo các yếu tố động cơ ảnh hưởng đến tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội của người lao động ở một số khu công nghiệp phía Bắc”, Tạp chí Tâm lý học xã hội (09), tr 42-46.

 

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   |