Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Huỳnh Thị Trúc Linh
Tên đề tài: So sánh chế định bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam và pháp luật một số quốc gia Đông Nam Á

1. Họ và tên: Huỳnh Thị Trúc Linh                                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 06/03/1978                                                4. Nơi sinh: Trà Vinh

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: 2788/QĐ-ĐHQGHN, ngày 16/09/2016 của Giám đốc Đại