Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Hải
Tên đề tài: Tư tưởng triết học của Augustino

1. Họ và tên: Vũ Thị Hải                                                 2. Giới tính: Nữ

2. Ngày sinh: 10/02/1986                                                4. Nơi sinh: Ninh Bình.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Điều chỉnh tên đề tài luận án từ “Đạo đức học của Augustino” thành “Tư tưởng triết học của Augustino”. Theo quyết định số 1464/QĐ-XHNV ngày 30/05/2018.

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng triết học của Augustino

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng & Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án là một công trình nghiên cứu một cách có hệ thống, chuyên sâu về tư tưởng triết học của Augustino, qua việc thực hiện những nhiệm vụ đặt ra, luận án đạt được những kết quả chính như sau:

- Luận án đã tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài “Tư tưởng triết học của Augustino”.

- Luận án đã làm rõ những điều kiện và tiền đề cho sự hình thành và phát triển tư tưởng triết học của Augustino.

- Luận án đã phân tích, trình bày một cách có hệ thống và chuyên sâu những nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học của Augustino như: bản thể luận, nhân học, nhận thức luận và đạo đức học.

- Luận án đã đưa ra một số đánh giá về những giá trị lịch sử và hạn chế trong tư tưởng triết học của Augustino. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

­Với những kết quả đó, luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy triết học Kitô giáo nói riêng và triết học phương Tây nói chung. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nhân học phương Tây từ cổ đại đến hiện đại

- Triết học phương Tây hiện đại

- Triết học tôn giáo

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

- Vũ Thị Hải (2018): “Vấn đề con người trong triết học của Augustino”, Tạp chí Khoa học (Đại học Sư phạm Hà Nội), Vol. 63 (5B), tr 293 - 300.

- Vũ Thị Hải (2018): “Augustino dưới nhãn quan của tín hữu Kitô giáo ở Việt Nam hiện nay”, Hội thảo quốc tế “Các nhà tư tưởng Kitô giáo ở Việt Nam và khu vực: một vài nghiên cứu so sánh”, Nxb Tôn giáo, tr 211 - 219.

- Vũ Thị Hải (2018): “Cái Thiện và cái Ác trong đạo đức học của Augustino”, Kỷ yếu hội thảo khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc, Nxb Đại học sư phạm, tr 174 - 178.

- Vũ Thị Hải (2019): “Nhân học của Augustino”, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, Tập 5 (2b), tr 222 - 235.

- Vu Thi Hai (2020): “Religion and Science in Augustino’s Ideology”, Tạp chí Khoa học xã hội trường Đại học Sư phạm Hà Nội Vol. 65 (4D), tr 62. 

 Thu Giang
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   |