Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Hùng Minh Phương
Tên đề tài: Quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Liên bang Nga (1996-2016)

1. Họ và tên: Trần Hùng Minh Phương                                        2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 16/11/1968                                                            4. Nơi sinh: Sài Gòn

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 12 năm 2016, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Liên bang Nga (1996-2016)

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                                             9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Một là, nghiên cứu quá trình phát triển của mối quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Liên bang Nga trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh, khoa học kỹ thuật, hợp tác trong khu vực Đông Nam Á từ năm 1996 đến năm 2016.

- Hai là, đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Liên bang Nga.

- Ba là, hiểu sâu sắc hơn mối quan hệ ASEAN – Liên bang Nga cùng những tác động nhiều chiều từ mối quan hệ này đối với chủ thể mỗi nước trong tổ chức ASEAN với Liên bang Nga cũng như tình hình chung của khu vực Đông Nam Á.

- Bốn là, đánh giá mối quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á với các cường quốc trong đó có Liên bang Nga.

- Năm là, nêu lên những thành tựu cũng như hạn chế của quan hệ ASEAN – Liên bang Nga, từ đó xác định vai trò của nó trong quá trình phát triển quan hệ ASEAN – Việt Nam trong quan hệ quốc tế khu vực và trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Về mặt khoa học, luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học về quan hệ quốc tế. Về thực tiễn, việc dự báo những tác động, thay đổi trong quan hệ ASEAN-Liên bang Nga tới quan hệ quốc tế tại khu vực, trong đó có Việt Nam, là những tham khảo hữu ích góp phần vào hoạch định chính sách đối ngoại của các cơ quan ngoại giao và cơ quan có liên quan.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-Liên bang Nga tầm nhìn đến 2030.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Trần Hùng Minh Phương (2017), “Quan hệ đối tác ASEAN – Nga: Thành quả và triển vọng”, Tạp chí Đối ngoại, Hà Nội (98), tr.19-22.

- Trần Hùng Minh Phương (2018), “Quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Nga dưới góc độ lý luận và thực tiễn”, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm 2018, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội, ngày 13/12/2018.

- Trần Hùng Minh Phương (2018), “Quan hệ đối tác toàn diện ASEAN – Nga dưới góc độ lý luận và thực tiễn”, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, Tập 4 (3b), Hà Nội, tr.325-340.

- Trần Hùng Minh Phương (2019), “Cạnh tranh sức mạnh mềm của Liên bang Nga trong cấu trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương: Hiện tại và tương lai”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Triển vọng cấu trúc ở châu Á-Thái Bình Dương đến năm 2025 và đối sách của Việt Nam”, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội và Nhà xuất bản Thế giới, tr.237-247.

 Đỗ Tuấn Anh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   |