Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Quang Lân
Tên đề tài: Hệ thống bài tập dạy dịch nói nối tiếp từ tiếng Nga sang tiếng Việt cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch.

1. Họ và tên: Phạm Quang Lân                                       2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 19/02/1979                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 283/QĐ-ĐHNN, ngày 19 tháng 01 năm 2016  của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Gia hạn thời gian bảo vệ luận án từ tháng 11/2018 đến tháng 7/2020.

7. Tên đề tài luận án: Hệ thống bài tập dạy dịch nói nối tiếp từ tiếng Nga sang tiếng Việt cho sinh viên chuyên ngữ định hướng phiên dịch.

8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Nga

9. Mã số: 9140232.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Vũ Ngọc Vinh; 2. TS. Nguyễn Văn Toàn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Lần đầu tiên trong khuôn khổ các trường đại học chuyên ngữ Việt Nam đã soạn thảo một hệ thống bài tập chuyên biệt và các phương pháp ứng dụng hệ thống này vào dạy dịch nói nối tiếp cho sinh viên chuyên ngữ định hướng dịch, điều này sẽ làm tăng tính hiệu quả đào tạo và nâng cao tính hiệu quả trong việc nắm vững tiếng Nga như một chuyên ngành. Hệ thống bài tập đã xây dựng coi như là một hệ thống phổ quát, bởi vì trên cơ sở mô hình này có thể xây dựng các hệ thống bài tập riêng dành cho từng đối tượng sinh viên ở mỗi trường đại học chuyên ngữ Việt Nam. Hơn thế nữa, tài liệu của hệ thống bài tập đã soạn thảo có thể được sử dụng khi biên soạn sách giáo khoa và giáo trình dạy lý thuyết và thực hành dịch nói nối tiếp tại các trường đại học chuyên ngữ Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng trên các nguyên tắc cơ bản của mô hình hệ thống bài tập và phương pháp ứng dụng mô hình để xây dựng hệ thống bài tập cụ thể phù hợp với từng đối tượng sinh viên nhất định và tổ chức giảng dạy dịch nói nối tiếp tại các trường đại học chuyên ngữ ở Việt Nam; sử dụng hợp lý các ngữ liệu của hệ thống bài tập đã được xây dựng để đưa vào sách và giáo trình về lý thuyết và thực hành dạy dịch nói nối tiếp tại các trường đại học chuyên ngữ Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả của luận án có thể được sử dụng để làm cơ sở nghiên cứu các vấn đề liên quan đến: phương pháp ghi tốc ký trong dịch nói; hệ thống các kỹ năng, kỹ xảo trong dịch nói; phương pháp dịch thuật ngữ chuyên ngành y tế...

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Phạm Quang Lân (2017) “Những khó khăn thường gặp phải trong dịch nói nối tiếp và cách khắc phục”, Tạp chí Nghiên cứu Châu âu  (№12 (207) / 2017), tr. 73-78, ISSN: 0868-3581.

2. Phạm Quang Lân (2018), “Система упражнений для обучения устному последовательному переводу с русского языка на вьетнамский студентов-филологов с переводческой ориентацией”, Hội thảo Khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (GRS-2018), tr. 357-364, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Фам Куанг Лан (2018), “Методика обучения устному последовательному переводу студентов-филологов с переводческой ориентацией”, Педагогические науки  (№5 (92) / 2018), c. 19-24, ISSN: 1728-8894.

 Nguyễn Thạch Khải
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   |