Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Quỳnh Trang
Tên đề tài: Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến giai cấp công nhân Việt Nam

1. Họ và tên: Phạm Quỳnh Trang                                                2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/01/1984                                                            4. Nơi sinh: Hòa Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/ QĐ- XHNV, ngày 13/07/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến giai cấp công nhân Việt Nam

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học                              9. Mã số: 62.22.03.08

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Chí Hiếu                              

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Làm rõ bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và biểu hiện tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến giai cấp công nhân Việt Nam.

- Phân tích những vấn đề đặt ra từ tác động cơ bản của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến giai cấp công nhân Việt Nam.

- Xác định quan điểm định hướng và đặc biệt đề xuất một số giải pháp phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến giai cấp công nhân Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án làm rõ những biểu hiện tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến giai cấp công nhân Việt Nam từ góc độ chính trị - xã hội. Vì vậy, kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng và các ngành khoa học xã hội khác nói chung.

- Luận án dự báo và phân tích những tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến giai cấp công nhân Việt Nam, cung cấp luận cứ để Đảng và Nhà nước đưa ra được chủ trương, chính sách đúng đắn về phát triển giai cấp công nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần vào cuộc đấu tranh tư tưởng chống lại những luận điệu xuyên tạc về giai cấp công nhân và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trong giai đoạn hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: công nhân tri thức trong cách mạng 4.0, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy vai trò của đội ngũ công nhân tri thức trong phát triển kinh tế - xã hội...

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

1. Phạm Quỳnh Trang (2017), “Thách thức với giai cấp công nhân Việt Nam trước làn sóng thứ tư”, Tạp chí Lý luận, chính trị, khoa học và nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, (7), tr.28 - 30.

2. Phạm Quỳnh Trang (2019), “Khi hành trình di cư bắt đầu từ mạng xã hội”, Chuyên san Hồ sơ sự kiện, Tạp chí Cộng sản, (328), tr.38- 39.

3. Phạm Quỳnh Trang (2018), “Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Chuyên san Hồ sơ sự kiện,Tạp chí Cộng sản, (388).

4. Phạm Quỳnh Trang (2020), “Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến giai cấp công nhân Việt Nam: thời cơ và thách thức”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (306), tr.44 - 49.

5. Phạm Quỳnh Trang (2020), “Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến giai cấp công nhân một số nước công nghiệp phát triển trên thế giới”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, (234), tr.52 - 58.

6. Phạm Quỳnh Trang (2020), “Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực của Ô-xtray-li-a trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4”, Tạp chí Lý luận, chính trị, khoa học và nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, (7), tr.55 - 56.

7. Phạm Quỳnh Trang (2020), “Nhân lực Ngành Tài nguyên và Môi trường trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”, Tạp chí Lý luận, chính trị, khoa học và nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, (5), tr.14 - 15.

 Nguyễn Cảnh Toàn
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   |