Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trương Văn Bắc
Tên đề tài: Giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: Trương Văn Bắc                                       2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/7/1982                                                 4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745 /2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 849/QĐ-XHNV ngày 2/6/2020 từ “Giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan Quân đội khu vực phía Bắc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh” thành “Giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng hiên nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh”

7. Tên đề tài luận án: Giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hồng Chương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

Một là, luận chứng một cách sâu sắc, toàn diện những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Hai là, đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trang hoạt động giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ba là, nhận định những vấn đề tác động đến công tác giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng trong tình hình hiện nay.

Bốn là, kiến nghị những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là những cung cấp luận cứ khoa học về lý luận cho việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Những vấn đề thuộc giải pháp tạo thành một chỉnh thể thống nhất hướng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục và nếu được thực hiện đến nơi đến chốn sẽ nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong các trường sĩ quan binh chủng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Quân ủy trung ương lãnh đạo giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

1. Trương Văn Bắc (2020), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị”, Tạp chí Thông tin Khoa học lý luận chính trị (3), tr.35-41.

2. Trương Văn Bắc (2020), “Giáo dục lý luận chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh đối với học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu trong các trường sĩ quan binh chủng hiện nay”, Tạp chí Dạy và học ngày nay (6), tr.67-68.

3. Trương Văn Bắc (2020), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay”, Tạp chí giáo dục lý luận (317), tr.1-5.

 Duyên Thúy
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   |