Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Nam Hải
Tên đề tài: Pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên: Hoàng Nam Hải                                         2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/03/1976                                                4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2788/QĐ-ĐHQGHN, ngày 16/09/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (nếu có): Quyết định kéo dài thời gian học tập số 183/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/01/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: LL&LS nhà nước và pháp luật             9. Mã số: 9380101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trương Thị Hồng Hà; TS. Nguyễn Quốc Văn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Về mục đích và đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu có hệ thống những vấn đề lí luận; thực trạng pháp luật, thực tiễn thực hiện pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam trong giai đoạn tới.

- Về phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu để làm sáng tỏ về mặt khoa học từng vấn đề tương ứng của đề tài nghiên cứu như: phương pháp luận của triết học Mác-Lê nin, các phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, khảo sát ý kiến chuyên gia…

- Về những đóng góp mới của luận án:

+ Nghiên cứu toàn diện, có tính hệ thống và chuyên sâu về pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam; củng cố thêm cơ sở lí luận, pháp lý và thực tiễn cho việc kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn tới.

+ Nghiên cứu có tính hệ thống về tình hình nghiên cứu pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đưa ra các khái niệm mới về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xác định nội dung của pháp luật và các yếu tố tác động, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam...

+ Tổng hợp, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam từ năm 2010 đến nay; qua đó đánh giá những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật để từ đó tìm ra nhu cầu điều chỉnh pháp luật; xác định quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam bảo đảm toàn diện, thống nhất, khả thi.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Luận án hình thành nền tảng nhận thức pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam hiện nay; đóng góp nhất định vào việc phát triển lí luận, tìm ra các giải pháp có tính đột phá, toàn diện, khả thi trong hoàn thiện pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tham khảo hữu ích cho các cơ quan nhà nước trong xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp luật và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở nước ta hiện nay.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Nghiên cứu chuyên sâu về kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn từ xã hội và người dân; nghiên cứu chuyên sâu về thu hồi tài sản, thu nhập mà người có chức vụ quyền hạn không giải thích được nguồn gốc hợp pháp.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

14.1. Hoàng Nam Hải (2018), “Về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, kỳ tháng (19), tr 27-31.

14.2. Hoàng Nam Hải (2018), “Pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về thu hồi tài sản tham nhũng - Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Nội chính, (60), tr 29-34.

14.3. Hoàng Nam Hải (2017), “Pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức, vụ, quyền hạn và kiến nghị sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (19), tr 29-36.

14.4. Vũ Công Giao - Hoàng Nam Hải (2016), “Kinh nghiệm của một số nước trong việc kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”, Tạp chí Lý luận chính trị, (6), tr 107-112.

14.5. Hoàng Nam Hải (2018), “Kinh nghiệm quốc tế và một số nước trên thế giới về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn - gợi mở trong việc sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”, Cuốn Pháp luật phòng, chống tham nhũng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Tư pháp, tr 374-388.

14.6. Hoàng Nam Hải (2018), “Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018: Khái quát phân tích những điểm mới cơ bản”, Cuốn các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng, Nxb Hồng Đức, tr 640 - 658.

14.7. Vũ Công Giao - Hoàng Nam Hải (2017), “Sự cần thiết, ý nghĩa của việc phòng, chống tham nhũng trong sử dụng viện trợ và phát triển”, Kỷ yếu Hội thảo: Phòng, chống tham nhũng trong sử dụng viện trợ phát triển trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam, do Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, tr 1-10.

14.8. Hoàng Nam Hải (2018), “Chương XXIII các tội phạm về chức vụ”, Cuốn Chỉ dẫn tra cứu áp dụng BLHS năm 2015, Nxb Công an nhân dân.

 Duyên Thúy
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   |