Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đinh Hữu Công
Tên đề tài: Vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Tĩnh)

1. Họ và tên: Đinh Hữu Công                                         2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 26/01/1972                                                4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/QĐ-XHNV dated 13/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận án: Vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Tĩnh)

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                      9. Mã số: 62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Minh Quân; TS. Lưu Minh Văn

11. Tóm tắt các kết quả mới luận án:

Một là, i) Làm rõ hơn những vấn đề lý luận có liên quan về nhà nước kiến tạo, phát triển bền vững và vai trò của nhà nước kiến tạo trong phát triển kinh tế; ii) Góp phần phát triển một hướng nghiên cứu mới trong khoa học chính trị nói chung, Chính trị học nói riêng về Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững hay là vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước hiện nay và trong tương lai; theo đó, nhà nước không chỉ kiến tạo sự phát triển xã hội (với nghĩa rộng), nhất là phát triển kinh tế như những nghiên cứu cho đến nay, mà còn kiến tạo sự phát triển bền vững (vấn đề còn rộng rãi và sâu sắc hơn, mới mẻ và khó khăn hơn); iii) Ở bình diện lý luận, luận án lần đầu tiên làm rõ: Khái niệm Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững, Đặc trưng của Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững, Vai trò của Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững, trong đó có các phương thức (kênh) tác động của nhà nước và tiêu chí đánh giá sự tác động ấy vào sự phát triển xã hội để tạo ra được sự phát triển bền vững ở Việt Nam; iv) Do vậy, làm rõ những đặc trưng cơ bản (thể hiện ở chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động) của Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững ở Việt Nam nói riêng.

Hai là, i) Căn cứ vào các cơ sở lý luận, các tiêu chí đánh giá đã được xác lập ở phần lý thuyết, luận án lần đầu tiên đánh giá thực trạng (kết quả, hạn chế và vấn đề đặt ra) trong việc thực hiện vai trò kiến tạo phát triển bền vững của chính quyền ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay (với tính cách là trường hợp thực tế nghiên cứu); ii) Từ thực tế của Hà Tĩnh để tìm ra những liên hệ, gợi mở đối với Việt Nam (đối với cả nước); iii) Những liên hệ, gợi mở, định hướng này được triển khai theo lô-gíc của những thuận lợi và thời cơ, khó khăn và thách thức, rào cản và hướng tháo gỡ để hình thành Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững ở tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Ba là, i) Xác định rõ ràng và khả thi những quan điểm và giải pháp (về nhận thức, thể chế và nguồn lực) nhằm thực hiện có hiệu quả vai trò kiến tạo phát triển bền vững của Nhà nước ở tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, ở Việt Nam nói chung hiện nay và những năm tới; ii) Những quan điểm, giải pháp thể hiện không chỉ những vấn đề, biện pháp trước mắt, mà còn thể hiện quan điểm, tầm nhìn kết hợp lý thuyết và hiện thực, lý luận và thực tiễn cho việc thực hiện một trong những nhiệm vụ lâu dài, cơ bản về xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn (nếu có):

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần phát triển lý luận về nhà nước kiến tạo phát triển và Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững từ góc độ của khoa học chính trị, nhất là Chính trị học ở Việt Nam hiện nay; có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập liên quan đến nhà nước kiến tạo phát triển và Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững, v.v. trong các cơ sở nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp những luận cứ lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về Nhà nước kiến tạo phát triển bền vững ở Việt Nam nói chung và ở các địa phương (trong đó có tỉnh Hà Tĩnh) nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

- Tiếp tục nghiên cứu để xác định hệ thống tiêu chí cụ thể nhằm đánh giá việc thực hiện vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước ở Việt Nam nói chung, ở tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

- Nghiên cứu, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn thực hiện vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước ở Việt Nam nói chung, ở tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Đinh Hữu Công (8/2019), “Nhà nước kiến tạo phát triển: Quan niệm và vấn đề ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 5 (4), tr.431-446.

Đinh Hữu Công (4/2020), “Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển bền vững - Từ quan niệm của quốc tế đến những gợi mở đối với Việt Nam”, Tạp chí Tổ chức nhà nước (4/2020), tr.20-23.

Đinh Hữu Công (6/2020), “Vai trò kiến tạo phát triển bền vững của nhà nước: Từ thực trạng tỉnh Hà Tĩnh và những gợi mở cho Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 6 (3), tr.336-353.

 Tuấn Phong
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   |