Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Hồng Nhung
Tên đề tài: Tư tưởng về tự do của N.A.Berdyaev qua tác phẩm “Con người trong thế giới tinh thần” và “Triết học của tự do”

1. Họ và tên: Lê Thị Hồng Nhung                                    2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/09/1989                                                4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV, ngày 30/09/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng về tự do của N.A.Berdyaev qua tác phẩm “Con người trong thế giới tinh thần” và “Triết học của tự do”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62.22.03.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Đỗ Minh Hợp; TS. Nguyễn Văn Sanh  

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

-  Luận án trình bày và phân tích có hệ thống phương pháp luận triết học được N.A.Berdyaev sử dụng để hình thành và phát triển tư tưởng của ông về tự do.

- Luận án đã làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trong tư tưởng N.A.Berdyaev về tự do.

- Luận án chỉ ra và đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong tư tưởng của N.A.Berdyaev về tự do.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

      Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giảng dạy và nghiên cứu tư tưởng triết học phương Tây hiện đại, tư tưởng triết học Nga nói chung và triết học của N.A.Berdyaev nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tư tưởng triết học Nga

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- (2019), “Các quan điểm khác nhau về Thượng đế và vấn đề nhân sinh quan”, Tạp chí công tác tôn giáo (11), tr. 4-7.

- (2019), “Tiền đề lý luận cho sự hình thành tư tưởng về tự do của Nikolai Alexandrovich Berdyaev”, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, Tập 5 (2b), tr 350-361.

- (2020), “Khủng hoảng tinh thần dưới nhãn quan của các nhà triết học phương Tây hiện đại”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội (04), tr. 38-46.

- (2020), “Phương pháp luận triết học trong tư tưởng về tự do của N.A.Berdyaev”, Tạp chí Lý luận và Truyền thông (2), tr. 25-28.

 Tuấn Phong
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   |