Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lâm Thị Kho
Tên đề tài: Xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Họ và tên: Lâm Thị Kho                                 2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 22/5/1983                                     4. Nơi sinh: Cà Mau

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV, ngày 30 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                    9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lại Quốc Khánh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

Qua nghiên cứu đề tài này, tác giả đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Thứ nhất, có thể nói bên cạnh sự đa dạng của các công trình nghiên cứu về trí thức, luận án là công trình nghiên cứu chính thức về xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số vùng Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 Thứ hai, qua nhiều cách tiếp cận khác nhau, luận án đã hệ thống và khái quát những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số làm khung lý thuyết cho toàn bộ luận án. Trong đó, luận án làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của trí thức dân tộc thiểu số, về chủ thể xây dựng, tính đặc thù của trí thức dân tộc thiểu số và những biện pháp xây dựng đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số.

Thứ ba, luận án khảo sát quá trình xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ từ năm 2008 đến năm 2021. Luận án khái quát những thành tựu đạt được và phân tích rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong việc xây dựng đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ hiện nay.

Thứ tư, từ thực trạng xây dựng đội ngũ này cũng cho thấy có nhiều vấn đề nổi lên cần được giải quyết để tạo điều kiện cho trí thức dân tộc thiểu số phát triển. Luận án đưa ra dự báo tình hình và phương hướng xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ đến năm 2035, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Những kết quả đạt được của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời Luận án góp phần cung cấp những luận cứ khoa hoc cho việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ, Những giải pháp được bàn luận trong luận án gợi mở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Trong thời gian tới, cần có những đề tài nghiên cứu chuyên sâu về đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ dưới góc độ chính trị, tư tưởng, văn hóa như tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng, ý thức chính trị trong giới trí thức dân tộc thiểu số ở Tây Nam Bộ.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án

-  Lâm Thị Kho (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nguồn lực con người”, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn (4), tr. 76-80.

-  Lâm Thị Kho (2018), “Hồ Chí Minh với đào tạo trí thức dân tộc thiểu số”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (11), tr. 13-17.

-  Lâm Thị Kho (2019), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (9), tr. 57-59.

 Kim Phượng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   |