Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2003

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

102.

1.

12/2/2003

Ruhr-University Bochum, Germany

Prof. Dao Trong Thi

President

103.

2.

9/3/2003

University of Greifswald, Germany

Prof. Mai Trong Nhuan

Vice – President

104.

3.

12/3/2003

Kangwon National University, Korea

Prof. Dao Trong Thi

President

105.

4.

20/3/2003

Myongji University, Korea

Prof. Dao Trong Thi

President

106.

5.

26/3/2003

L’Universite Joseph Fourier De Grenoble (UJF)

Prof. Dao Trong Thi

President

107.

6.

4/5/2003

L’Université de Rouen

Prof. Dao Trong Thi

President

108.

7.

23/6/2003

L’Universite Joseph Fourier De Grenoble (UJF)

 

109.

8.

23/7/2003

Singapore International Foundation, Singapore

Prof. Mai Trong Nhuan

Vice – President

110.

9.

15/8/2003

The University of Nottingham

Prof. Dao Trong Thi

President

 

111.

10.

16/9/2003

University of New England, Australia

Prof. Dao Trong Thi

President

112.

11.

23/9/2003

Ruhr-Universitat Bochum, Germany

Prof. Dao Trong Thi

President

113.

12.

16/10/2003

The Global Higher Education Alliance

Prof. Dao Trong Thi

President

114.

13.

12/11/2003

Kumamoto Gakuen University, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

115.

14.

9/11/2003

Meijo University, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

116.

15.

26/11/2003

Fjitsu Vietnam Limited (FVL), Japan

Assoc. Prof. Vu Ngoc Tu

Director

International Relations Department

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :