Thu chi tài chính
Trang chủ   >  GIỚI THIỆU  >   Ba công khai  >   Chuyên đề 3
Thu, chi tài chính

Thực hiện quy chế công khai tài chính theo quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện nghiêm túc quy chế công khai tài chính theo quy định đối với đơn vị dự toán cấp I theo quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ: công khai các khoản thu, các nội dung chi theo biểu mẫu quy định, niêm yết và gửi tới tất cả các đơn vị, Bộ Tài chính, Kiểm toán, đồng thời công khai tại Hội nghị tổng kết công tác kế hoạch tài chính tháng 8 năm 2010. Công khai các khoản thu từ học phí, các hoạt động sự nghiệp khác; công khai các nội dung chi tiền lương, bồi dưỡng chuyên môn, mức chi thường xuyên, chi đầu tư theo đúng quy định. Thông báo công khai tài chính của ĐHQGHN năm học 2010-2011- Chi tiết dưới đây (Theo Biểu mẫu 24 kèm theo công văn số 7510/BGDĐT-KHTC ngày 9/11/2010 của Bộ GD&ĐT).

 
TT
CÁC CHỈ TIÊU
Năm 2010
Dự toán năm 2011
A
NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
457.780
548.746
1
Chi thường xuyên
 
 
 
Sự nghiệp Giáo dục Đào tạo
311.980
347.340
 
Sự nghiệp khoa học và công nghệ
55.800
66.406
2
Chi đầu tư phát triển (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản)
90.000
135.000
B
NGUỒN THU SỰ NGHIỆP
534.210
626.275
1
Học phí, lệ phí
129.937
195.700
2
Thu từ chương trình, đề tài KC, KX
14.810
16.230
3
Thu từ chương trình đề tài hợp tác
 
 
4
Thu dịch vụ
21.183
22.142
5
Thu từ viện trợ, tài trợ , hợp tác quốc tế
37.360
38.200
6
Thu sự nghiệp khác
326.368
350.000
C
NGUỒN THU KHÁC
4.552
4.003

 

STT
Nội dung
Đơn vị
Số lượng
Ghi chú
I
Học phí chính quy chương trình đại trà năm học 2010-2011
Triệu đồng/ năm
 
 
1
Tiến sỹ
 
7,25-7,75
Mức học phí thấp áp dụng đối với ngành của trường ĐHKHXH&NV, Đại học Ngoai ngữ, Đại học Kinh tế, Khoa Luật
2
Thạc sỹ
 
4,35-4,65
3
Đại học
 
2.9-3,1
II
Học phí chính quy chương trình khác năm học 2010-2011
   
 
   
1
Tiến sỹ
   
 
Mức thu học phí của từng chương trình thực hiện theo quy định của Nhà nước (nếu có) hoặc theo thỏa thuận với người học trên cơ sở đảm bảo bù đắp chi phí đào tạo.
2
Thạc sỹ
   
 
3
Đại học
   
 
III
Học phí hệ vừa làm vừa học năm học 2010-2011
Triệu đồng/ năm
 
   
1
Đại học
   
4,35-4,65
Bằng 1,5 lần học phí hệ chính quy của cùng ngành đào tạo
IV
Tổng thu năm 2009
Tỷ đồng
 
 
1
Từ Ngân sách
-
388.51
 
 
 - Chi đầu tư xây dựng cơ bản
-
75
 
 
 - Sự nghiệp GD&ĐT
-
262.13
 
 
 - Sự nghiệp KHCN
-
48.96
 
 
 - Sự nghiệp bảo vệ môi trường
-
2.02
 
 
 - Sự nghiệp Kinh tế
-
0.4
 
2
 Từ học phí, lệ phí, các khoản thu khác từ người học
-
251.266
 
3
Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
-
48.154
 
4
Thu từ viện trợ, tài trợ
-
33.362
 
5
Từ nguồn khác
-
15.32
 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: