CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ  >   Số liệu thống kê  >   Theo đối tượng, vị trí việc làm
Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực ĐHQGHN phân chia theo nhóm đối tượng, vị trí việc làm (Tính đến ngày 31/12/2022)

 

TT

Tên cơ quan

Kế hoạch số người làm việc theo vị trí việc năm 2022

THEO SỐ LƯỢNG

Tổng số

Công chức, viên chức

Người
lao động

(a)

(b)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

813

678

485

193

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

599

510

352

158

3

Trường Đại học
Ngoại ngữ

856

778

550

228

4

Trường Đại học
Công nghệ

345

300

150

150

5

Trường Đại học Kinh tế

214

309

118

191

6

Trường Đại học Giáo dục (không kể trường THPT Khoa học Giáo dục)

198

157

116

41

 

Trường THPT Khoa học Giáo dục

185

112

69

43

7

Trường Đại học
Việt Nhật

94

60

22

38

8

Trường Đại học Y Dược

241

190

68

122

9

Trường Đại học Luật

95

126

87

39

10

Trường Quốc tế

87

192

47

145

11

Trường Quản trị và
Kinh doanh

55

89

08

81

12

Khoa các Khoa học
liên ngành

85

67

38

29

13

Trung tâm Giáo dục
Thể chất và Thể thao

46

39

27

12

14

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

51

50

26

24

15

Viện  Công nghệ
Thông tin

41

25

14

11

16

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

40

21

13

08

17

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

59

49

14

35

18

Viện Trần Nhân Tông

21

22

14

08

19

Viện Tài nguyên và
Môi trường

40

32

06

26

20

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

23

18

14

04

21

Viện Quốc tế Pháp ngữ

35

27

11

16

22

Trung tâm Thư viện và Tri thức số

107

99

67

32

23

 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (không kể Ban
Quản lý KTX Mỹ Đình)

74

62

30

32

 

Ban Quản lý
KTX Mỹ Đình

17

11

02

09

24

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

20

20

10

10

25

Trung tâm Kiểm định
chất lượng giáo dục

17

16

11

05

26

Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực

16

13

04

09

27

Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ
khởi nghiệp

19

13

06

07

28

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

76

59

10

49

29

Nhà Xuất bản ĐHQGHN

74

57

41

16

30

Ban Quản lý các dự án

32

25

15

10

31

Bệnh viện ĐHQGHN

125

194

12

182

32

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

10

07

06

01

33

Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật

11

08

02

06

34

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại
Hòa Lạc

52

48

33

15

35

Ban Quản lý dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam- Tiểu dự án ĐHQGHN"

28

15

04

11

36

Cơ quan ĐHQGHN (Văn phòng, các Ban chức năng, Khối Đảng-
đoàn thể)

199

165

102

63

 

Tổng

5.100

4.663

2.604

2.059

 

TT

Tên cơ quan, đơn vị

THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Nhân lực giảng dạy

Nhân lực chuyên ngành NCKH

Viên chức quản lý và chuyên viên hành chính

Nhân lực hành chính
hợp đồng

Nhân lực GV THPT

Cán sự, nhân viên, cv cao đẳng, kỹ thuật viên…

HĐLĐ theo NĐ 68 hoặc Nghị định số 161/NĐ-CP

Nhân lực nhóm khác (hỗ trợ hoạt động giảng dạy và NCKH…)

Viên chức
giảng dạy

Nhân lực giảng dạy hợp đồng

Viên chức chuyên ngành NCKH

Nhân lực NCKH hợp đồng

Viên chức là GV THPT

Giáo viên THPT hợp đồng

(a)

(b)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

320

67

54

56

71

26

34

18

06

21

05

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

274

74

06

07

71

52

0

05

01

20

0

3

Trường Đại học
Ngoại ngữ

331

166

0

0

129

13

80

08

0

31

20

4

Trường Đại học
Công nghệ

111

97

07

11

32

38

0

0

0

04

0

5

Trường Đại học Kinh tế

92

88

0

0

26

82

0

0

0

0

21

6

Trường Đại học Giáo dục (không kể trường THPT Khoa học Giáo dục)

78

32

0

0

38

08

0

0

0

01

0

 

Trường THPT Khoa học Giáo dục

02

0

0

0

13

03

53

39

01

01

0

7

Trường Đại học
Việt Nhật

12

15

01

02

09

20

0

0

0

01

0

8

Trường Đại học Y Dược

58

55

01

18

09

44

0

0

0

01

04

9

Trường Đại học Luật

66

12

0

0

21

26

0

0

0

0

01

10

Trường Quốc tế

24

62

0

0

23

72

0

0

0

09

02

11

Trường Quản trị và
Kinh doanh

06

35

0

0

02

25

0

0

0

11

10

12

Khoa các Khoa học
liên ngành

25

16

01

0

12

12

0

0

0

01

0

13

Trung tâm Giáo dục
Thể chất và Thể thao

26

05

0

0

01

06

0

0

0

01

0

14

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

19

08

0

0

07

06

0

0

0

02

08

15

Viện  Công nghệ
Thông tin

02

01

08

04

04

05

0

0

0

01

0

16

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

03

0

08

02

02

05

0

0

0

01

0

17

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

0

0

15

25

03

01

0

0

0

04

01

18

Viện Trần Nhân Tông

05

02

03

05

06

01

0

0

0

0

0

19

Viện Tài nguyên và Môi trường

0

0

06

24

0

02

0

0

0

0

0

20

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

03

0

03

01

08

03

0

0

0

0

0

21

Viện Quốc tế Pháp ngữ

04

0

02

0

05

15

0

0

0

0

01

22

Trung tâm Thư viện và Tri thức số

01

0

0

0

66

20

0

0

0

09

03

23

 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (không kể Ban
Quản lý KTX Mỹ Đình)

0

0

0

0

28

06

0

0

02

26

0

 

Ban Quản lý
KTX Mỹ Đình

01

0

0

0

01

08

0

0

0

01

0

24

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

01

0

0

0

09

10

0

0

0

0

0

25

Trung tâm Kiểm định
chất lượng giáo dục

02

0

01

0

07

06

0

0

0

0

0

26

Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực

0

0

0

0

04

09

0

0

0

0

0

27

Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ
khởi nghiệp

01

0

0

0

05

05

0

0

0

01

01

28

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

0

0

01

0

09

23

0

0

0

21

05

29

Nhà Xuất bản ĐHQGHN

0

0

0

0

28

14

0

0

13

0

02

30

Ban Quản lý các dự án

01

0

0

0

15

09

0

0

0

0

0

31

Bệnh viện ĐHQGHN

0

0

0

0

12

80

0

0

0

10

92

32

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

0

0

0

0

06

01

0

0

0

0

0

33

Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật

02

0

0

0

02

06

0

0

0

01

01

34

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại
Hòa Lạc

0

0

0

0

32

05

0

0

01

10

0

35

Ban Quản lý dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam- Tiểu dự án ĐHQGHN"

0

0

0

0

04

0

0

0

0

11

0

36

Cơ quan ĐHQGHN (Văn phòng, các Ban chức năng, Khối Đảng-
đoàn thể)

15

0

0

0

87

34

0

0

0

27

02

 

Tổng

1.485

735

117

155

805

701

167

70

24

226

178

 

 VNU Media - Nguồn: Ban Tổ chức Cán bộ, Tháng 01/2023
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :