TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 00:47:14 Ngày 23/07/2016 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Hương
Tên đề tài luận án: Vai trò của đội ngũ công nhân trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Hương.

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/02/1982            . 4. Nơi sinh: Xã Cổ Tiết- Huyện Tam Nông- Tỉnh Phú Thọ.

5. Quyết định công nhận NCS số: 1544/QĐ- SĐH, ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án theo quyết định số 1149/QĐ- SĐH, ngày 26/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Vai trò của đội ngũ công nhân trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học    9. Mã số: 62 22 85 01.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Thị Phượng- Hướng dẫn 1

                                                         PGS.TS. Nguyễn Thanh Tuấn- Hướng dẫn 2

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Khi nghiên cứu về giai cấp công nhân, C.Mác và Ph.Ăngghen đã dự báo về sự ra đời công nhân trí thức. Đến nay, công nhân trí thức ngày càng phát triển, có vai trò

to lớn trong nền công nghiệp hiện đại và kinh tế tri thức. Đối với nước ta, đội ngũ công nhân trí thức chủ yếu xuất hiện nhiều nhất và ngày càng nhiều từ khi thực hiện đường lối đổi mới toàn diện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Là bộ phận tiêu biểu của giai cấp công nhân Việt Nam, nên đội ngũ công nhân trí thức Việt Nam ngoài những đặc điểm chung của giai cấp công nhân, giai cấp công nhân Việt Nam,của công nhân trí thức nói chung còn có những đặc điểm riêng. Hiện nay, đội ngũ công nhân trí thức Việt Nam có vai trò ngày càng to lớn, vai trò này do những nhân tố khách quan và chủ quan quy định, là cơ sở để công nhân trí thức thực hiện có hiệu quả vai trò của mình.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ công nhân trí thức Việt Nam đã và đang thực hiện vai trò to lớn của mình trên các lính vực cơ bản của đời sống xã hội và đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên,đội ngũ công nhân trí thức trong quá trình thực hiện vai trò còn những hạn chế, yếu kém. Khắc phục những hạn chế, yếu kém này sẽ góp phần to lớn để công nhân trí thức thực hiện có hiệu quả vai trò của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để tiếp tục phát huy vai trò to lớn của đội ngũ công nhân trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công hóa, hiện đại hóa đất nước cần thực hiện tổng hợp các giải pháp, trong đó, nổi bật là những giải pháp cơ bản như: nâng cao nhận thức đối với công nhân

trí thức và vai trò của nó trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giải pháp về giáo dục đào tạo, đào tạo nghề và giáo dục ý thức chính trị cho công nhân trí thức; giải pháp về tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và khoa học công nghệ tạo ra tiền đề kinh tế- kỹ thuật cho công nhân trí thức phát triển và phát huy vai trò của mình; giải pháp về các tổ chức chính trị, về đời sống, lao động, việc làm nhằm tạo ra động lực để công nhân trí thức phát triển và phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Thực hiện các giải pháp được đề xuất trong luận án góp phần xây dựng, phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ công nhân trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

Nguyễn Thị Thanh Hương (2014), ‘‘Một số vấn đề đặt ra với công nhân trí thức Việt Nam trong giai đoạn mới’’, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (147), tr.38-41. Nguyễn Thị Thanh Hương (2014), ‘‘Một số nhận thức mới về giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay’’, Tạp chí Quản lý nhà nước (224), tr.11-13, tr.113. Nguyễn Thị Thanh Hương (2014), ‘‘Một số nhận thức mới về chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân hiện nay’’, Tạp chí Quản lý nhà nước (227), tr.22-26.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
 • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
 • Trường ĐH Khoa học Xã hội
 • Trường ĐH Ngoại ngữ
 • Trường ĐH Công nghệ
 • Trường ĐH Kinh tế
 • Trường ĐH Giáo dục
 • Trường ĐH Việt Nhật
 • Trường ĐH Y Dược
 • Trường ĐH Luật
 • Trường Quản trị và Kinh doanh
 • Trường Quốc tế
 • Khoa Các Khoa học liên ngành
 • Viện Quốc tế Pháp ngữ