Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
THÁNG 11/2007: 6 ĐỀ TÀI ĐƯỢC NGHIỆM THU

Trong tháng 11 năm 2007, có 6 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1.      Đề tài “Nhận dạng tiếng Việt trên các thiết bị cầm tay”. Mã số: QC.06.02. Chủ trì: PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Tốt

2.      Đề tài “Nghiên cứu tác động của phản hồi và chữa lỗi trên hoạt động giao tiếp trong lớp học tiếng Anh tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN”. Mã số: QG.07.58. Chủ trì: ThS. Trần Thị Nga, Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Tốt

3.      Đề tài “Đặc điểm phân bố vi sinh vật và ảnh hưởng chế phẩm vi sinh Lypomycin M đến khả năng giữ nước của đất vùng bán khô hạn tỉnh Ninh Thuận”. Mã số: QT.06.41. Chủ trì: ThS. Trần Thị Tuyết Thu, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Xếp loại: Đạt

4.      Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tương thích chức năng cho các phương tiện truy nhập”. Mã số: QC.06.04. Chủ trì: ThS. Ngô Lê Minh, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ. Xếp loại: Khá

  1. Đề tài “Đặc điểm phân bổ từ vựng (danh từ, động từ, tính từ trong văn xuôi Việt Nam nửa sau thế kỷ XX) ”. Mã số: QX.05.04. Chủ trì:PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt, Khoa  Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Khá.
  2. Đề tài “Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ”. Mã số: QX.07.07. Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp, Khoa Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :