Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị ĐHQGHN: Thông báo kế hoạc tổ chức Hội thảo khoa học
Mục đích của hội thảo là góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới.

* Tên hội thảo: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới

* Mục đích: Góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới.

* Nội dung tập trung làm rõ các vấn đề:

- Khái niệm, đặc điểm, bản chất của chủ nghĩa xã hội;

- Thời đại và những vấn đề đặt ra đối với xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay;

- Đảng lãnh đạo kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Những vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

* Đối tượng tham gia Hội thảo: Các nhà khoa học, các nhà giáo thuộc các học viện, các viện, các trường đại học.

* Thể thức viết bài: Bài viết khoảng 8 - 10 trang giấy khổ A4, lề trên: 3.0cm, lề dưới: 3.0cm, lề trái: 3.0cm, lề phải: 2.0cm; Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 14, dãn dòng: 1,5lines.

* Nơi nhận bài: Gửi file theo địa chỉ email: nhatpc@vnu.edu.vn; Hoặc gửi bản đánh máy (kèm theo đĩa mềm hoặc thẻ nhớ USB) về: Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Tầng 1, nhà G7, số 144 Đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội; Điện thoại: 04.7548553.

* Thời gian nộp bài: từ ngày 10 đến ngày 15/10/2008.

* Thời gian tổ chức Hội thảo: dự kiến vào ngày 22/10/2008 (sẽ có giấy mời cụ thể).

* Địa điểm tổ chức: Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 144, Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ghi chú: Tác giả bài viết ghi rõ số điện thoại, địa chỉ cơ quan (hoặc nhà riêng) để BTC Hội thảo tiện liên hệ khi cần thiết.

 Trung tâm BDGVLLCT - ĐHQGHN - Bản tin ĐHQG Hà Nội
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :