Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

 

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hệ thống về văn bản quản lý nhà nước, về công tác văn thư, về Hành chính học, về Lưu trữ học và lý thuyết Quản trị văn phòng.

1.2. Về kỹ năng

Sinh viên được trang bị các kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực công tác văn thư, công tác Lưu trữ và Quản trị văn phòng như kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng lập và quản lý hồ sơ, kỹ năng tổ chức các hoạt động văn phòng, kỹ năng tổ chức chỉnh lý khoa học kỹ thuật tài liệu lưu trữ…

1.3. Về năng lực

Cử nhân Lưu trữ học và Quản trị văn phòng có thể đảm nhiệm các chức danh thư ký tổng hợp, chuyên viên văn thư, chuyên viên lưu trữ và các chức danh khác tại văn phòng các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp hoặc tại văn phòng các cơ quan, tổ chức, các đoàn thể, các doanh nghiệp và các trung tâm lưu trữ nhà nước.

          Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học, cử nhân Lưu trữ học và Quản trị văn phòng có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia về Lưu trữ học và Quản trị văn phòng.

1.4. Về thái độ

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, sinh viên được giáo dục về tư chất và phẩm chất đặc biệt của người cán bộ văn thư – lưu trữ, của cán bộ văn phòng. Qua đó, sinh viên có nhận thức và thái độ đúng đắn về công việc sẽ đảm nhận sau khi ra trường.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1 Tổng số tín chỉ phải tích luỹ : 138 tín chỉ, trong đó:                                  

- Khối kiến thức chung                                                        30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên                             04 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành                                23 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành                                                 12 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành                                              56 tín chỉ

+ Bắt buộc                                 50 tín chỉ

+ Tự chọn                                  06 tín chỉ

- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp                                  13 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :