Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Ngành Quốc tế học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH QUỐC TẾ HỌC

 

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Sinh viên phải nắm vững những kiến thức cơ bản về quốc tế học (quan hệ quốc tế, về kinh tế và luật pháp quốc tế, về lịch sử và văn hóa thế giới, ...), về khu vực châu Âu và châu Mỹ, về chính sách và quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

1.2. Về kỹ năng

Sinh viên được trang bị những kiến thức về:

- Một ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp) để có thể sử dụng thông thạo.

- Phương pháp nghiên cứu các vấn đề quốc tế

- Phương pháp giao tiếp quốc tế

1.3. Về năng lực      

Học xong chương trình, sinh viên có thể đảm nhiệm các loại công việc sau đây:

- Nghiên cứu và giảng dạy về các vấn đề quốc tế tại các trường đại học, các viện nghiên cứu.

- Làm công tác đối ngoại tại các cơ quan ngoại giao ở trung ương và địa phương, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan an ninh, quốc phòng, các cơ quan truyền thông, báo chí.

- Làm việc trong các cơ quan đại diện của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài, các liên doanh và doanh nghiệp tư nhân.

1.4. Về thái độ

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:              138 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                       26 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                            04 tín chỉ

          - Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                      22 tín chỉ

          - Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                         23 tín chỉ

                   + Bắt buộc:                                          21 tín chỉ

                   + Tự chọn:                                           02 tín chỉ

          - Khối kiến thức chuyên ngành:                                            50 tín chỉ

                   + Ngoại ngữ chuyên ngành:           22 tín chỉ

                   + Kiến thức chuyên ngành riêng:              18 tín chỉ

                   + Kiến thức nghiệp vụ:                           10 tín chỉ

          - Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp                                 13 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :