Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Tiếng Đức sư phạm

CHƯƠNG  TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TIẾNG ĐỨC SƯ PHẠM

 

I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1.1. Về kiến thức

          Người học nắm vững

          Những kiến thức chung về chủ nghĩa  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức đại cương làm kiến thức nền cho cử nhân khoa học ngành Tiếng Đức Sư phạm ;

          Những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ Đức (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) và văn hoá các nước nói tiếng Đức (Đức, Áo, Thụy Sĩ);

          Những kiến thức cơ bản của khoa học sư phạm, cơ sở lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Đức làm tiền đề cho công việc giảng dạy của mình.

 1.2. Về kỹ năng

          Người học hình thành và hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Đức: kết thúc chương trình, người học có khả năng sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) tương đương với trình độ C1 (ZMP) của Hội đồng Châu Âu (hoặc trình độ 4 của ALTE) để phục vụ  mục đích nghề nghiệp của mình.

 1.3. Về năng lực

Người học hình thành và phát triển năng lực phát hiện và xử lý vấn đề, năng lực hợp tác, khả năng thuyết trình, chia sẻ và năng lực quản lý để sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc độc lập với tư cách là một giáo viên, một cán bộ giảng dạy tại các trường phổ thông và đại học, các tổ chức giảng dạy tiếng Đức trong và ngoài nước.

 1.4. Về thái độ

          Cử nhân tiếng Đức Sư phạm có phẩm chất chính trị tốt và có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng và Tổ quốc.

 II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:          137  tín chỉ, trong đó:

 - Khối kiến thức chung:

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

 

 

30 tín chỉ

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:

 

 

2 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:

 

 

11 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

9 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/4 tín chỉ

 

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:

 

 

65 tín chỉ

            + Khối kiến thức ngôn ngữ:

 

9 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức chuyên ngành

 

2 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức văn hoá:

 

7 tín chỉ

 

            + Khối kiến thức tiếng:

 

47 tín chỉ

 

 

+ Bắt buộc

42 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

5/10 tín chỉ

 

- Khối kiến thức nghiệp vụ ngành:

 

 

21 tín chỉ

 

+ Bắt buộc

19 tín chỉ

 

 

+ Tự chọn

2/6 tín chỉ

 

- Khối kiến thức thực tập:

 

 

3 tín chỉ

- Khoá luận tốt nghiệp:

 

 

5 tín chỉ

 

 

 

 

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :