Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn Ngành Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1.1. Về kiến thức

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh hoạt động trong điều kiện cơ chế thị trường. Người học sẽ được chỉ dẫn về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh.

1.2. Về kỹ năng

Rèn luyện cho người học các phẩm chất cần có của doanh nhân như khả năng nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh; các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng cũng được chú ý.

1.3. Về năng lực

Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh. Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động theo nhóm.

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có thể trở thành các chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp như phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp, các chuyên viên ở các phòng ban chức năng của doanh nghiệp; họ cũng có thể trở thành các doanh nhân hay các giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh trong nước và nước ngoài. Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh và các lĩnh vực chuyên sâu của chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Quốc gia Hà Nội đang được thực hiện tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và ở một số cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam. Ở một mức độ nhất định, nó tiếp cận được với chương trình Quản trị kinh doanh của một số trường đại học có uy tín trên thế giới. Do vậy, với chương trình này, người học có thể tiếp tục học cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và ở các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

1.4. Về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có sức khoẻ tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề  nghiệp tốt.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 129 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                       33 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                            12 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                      20 tín chỉ

                   + Bắt buộc:                                18 tín chỉ

                   + Tự chọn:                                 2/4 tín chỉ           

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                         41 tín chỉ

                   + Bắt buộc:                                35  tín chỉ

                   + Tự chọn:                                 6/23 tín chỉ           

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                             15 tín chỉ

                   + Bắt buộc:                                9 tín chỉ

                   + Tự chọn :                                6/12 tín chỉ           

- Niên luận và khoá luận tốt nghiệp:                                       08 tín chỉ

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1.1. Về kiến thức

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh hoạt động trong điều kiện cơ chế thị trường. Người học sẽ được chỉ dẫn về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh.

1.2. Về kỹ năng

Rèn luyện cho người học các phẩm chất cần có của doanh nhân như khả năng nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh; các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng cũng được chú ý.

1.3. Về năng lực

Hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh. Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động theo nhóm.

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có thể trở thành các chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp như phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp, các chuyên viên ở các phòng ban chức năng của doanh nghiệp; họ cũng có thể trở thành các doanh nhân hay các giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh trong nước và nước ngoài. Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về quản trị kinh doanh và các lĩnh vực chuyên sâu của chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Quốc gia Hà Nội đang được thực hiện tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và ở một số cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam. Ở một mức độ nhất định, nó tiếp cận được với chương trình Quản trị kinh doanh của một số trường đại học có uy tín trên thế giới. Do vậy, với chương trình này, người học có thể tiếp tục học cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh ở Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và ở các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước.

1.4. Về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có sức khoẻ tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề  nghiệp tốt.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 129 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                       33 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                            12 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                      20 tín chỉ

                   + Bắt buộc:                                18 tín chỉ

                   + Tự chọn:                                 2/4 tín chỉ           

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                         41 tín chỉ

                   + Bắt buộc:                                35  tín chỉ

                   + Tự chọn:                                 6/23 tín chỉ           

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                             15 tín chỉ

                   + Bắt buộc:                                9 tín chỉ

                   + Tự chọn :                                6/12 tín chỉ           

- Niên luận và khoá luận tốt nghiệp:                                       08 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :