Văn bản - Quyết định
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Văn bản - Quyết định
Danh mục các học phần thuộc khối kiến thức chung

Ngày 3/7/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2078/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành danh mục các học phần thuộc khối kiến thức chung trong các chương trình đào tạo đại học của ĐHQGHN. Quyết định này thay thế cho QĐ số 3043/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/10/2011 của Giám đốc ĐHQGHN và áp dụng đối với các chương trình đào tạo đại học từ khóa tuyển sinh năm 2019.

Danh mục các học phần thuộc khối kiến thức chung

STT

Học phần

Số tín chỉ

1

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

2

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

5

Ngoại ngữ B1

5

6

Ngoại ngữ B2

5

7

Ngoại ngữ C1

5

8

Giáo dục thể chất

4

9

Giáo dục quốc phòng – an ninh

8

Tổng

37

Quyết định 2078/QĐ-ĐHQGHN

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :