Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Quyết
Tên đề tài luận án: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:         NGUYỄN THỊ QUYẾT           

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/9/1981                                                         

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay

 8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Hữu Toàn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án góp phần làm rõ thêm về nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tầm quan trọng và những yếu tố tác động đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay.

- Luận án làm rõ thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập những vấn đề có liên quan đến nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, luận án còn có thể làm tài liệu tham khảo cho những nhà quản lý, những nhà hoạch định chính sách và những người làm công tác quản lý nhân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:Triết học xã hội; Triết học kinh tế

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

- Nguyễn Thị Quyết (2015), “Toàn cầu hóa: Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển nguồn nhân lực nước ta”, Tạp chí Giáo dục lý luận (231), Tr. 33-34.

- Nguyễn Thị Quyết (2015), “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi trong bối cảnh toàn cầu hóa”, Tạp chí giáo dục lý luận (235), Tr. 147-149.

- Đỗ Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Quyết (2015), “Giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong quá trình đổi mới”, sách Văn hóa với động lực của sự nghiệp đổi mới, Nxb, Chính  trị quốc gia – Sự thật, Tr. 768-778.

- Nguyễn Thị Quyết (2016), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”, Hội thảo khoa học Thực trạng và giải pháp dạy-học các môn lý luận chính trị tại Trường Đại học Tài chính Kế toán, Tr. 18-22.

- Nguyễn Thị Quyết (2016), “Một số vấn đề đặt ra trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay”, Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán (06), Tr. 88-95.

 Thanh Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   |