Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
VNU – HSB: Hội nghị cán bộ, viên chức và Tổng kết năm học 2014 - 2015
Ngày 8/9/2015, Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ, viên chức và Tổng kết năm học Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB).

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của ĐHQGHN và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Khoa Quản trị Kinh doanh.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

Đến nay, Khoa Quản trị Kinh doanh đã đào tạo được 10 khóa chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và 02 khóa chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống. Khoa cũng đã phối hợp với nhiều đối tác lớn trong nước để đào tạo các chương trình quản lý kinh tế, quản trị liên ngành,… đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của khu vực doanh nghiệp Việt Nam.

Hội nghị cũng thảo luận và thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 với các nội dung: Tiếp tục duy trì thế mạnh, phát triển các chương trình đào tạo thạc sĩ theo hướng liên ngành, liên lĩnh vực; Mở rộng hợp tác, triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn cho các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; Tăng cường kết nối với hoạt động khoa học và công nghệ quốc tế, phát triển nhóm nghiên cứu khoa học quản trị liên ngành, góp phần gia tăng tiềm lực khoa học và công nghệ của ĐHQGHN.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân ghi nhận và biểu dương các thành tích mà Khoa Quản trị Kinh doanh đã đạt được trong năm học 2014-2015.

Phó Giám đốc yêu cầu, trong thời gian tới, căn cứ vào chiến lược phát triển của ĐHQGHN và các điều kiện đảm bảo chất lượng trong tình hình mới, Khoa Quản trị Kinh doanh cần xây dựng Đề án chuyển đổi tên, chức năng nhiệm vụ và định hướng phát triển của Khoa. Trong năm học 2015 - 2016, Khoa cần tập trung rà soát và tăng cường các yếu tố đảm bảo chất lượng, trước hết là các điều kiện đảm bảo chất lượng cho hai chương trình thạc sĩ đang triển khai; nhanh chóng bổ sung đội ngũ nhà khoa học cơ hữu có trình độ và kiện toàn đội ngũ quản lý. Đồng thời, tập trung rà soát các văn bản quản lý điều hành nội bộ của Khoa đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, của ĐHQGHN (đặc biệt tuân thủ Nghị định và Quy chế mới về ĐHQG, các văn bản quản lý và điều hành liên quan đến tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc do Giám đốc ĐHQGHN ban hành); triển khai các giải pháp đồng bộ tăng cường kỷ cương trong quản lý điều hành; chủ động phối hợp với Văn phòng, các Ban chức năng ĐHQGHN để được hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của ĐHQGHN, của pháp luật..

 

 Giang Hương - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   |