Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thông tin LATS của NCS Hoàng Trung Thành
Tên đề tài luận án: Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về giáo dục

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Trung Thành;      

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:  09/11/1975  ;                                           

4. Nơi sinh: Thái Bình

5.      Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4643/QĐ-ĐHQGHN  ngày 20 tháng 12     năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.      Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 1454/QĐ-KL ngày 25/10/2018 của Chủ nhiệm Khoa Luật về việc đính chính thông tin cá nhân của nghiên cứu sinh Quyết định số 114/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/01/2017 và Quyết định số 122/QĐ-ĐHQGHN ngày 09/01/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc kéo dài thời gian học tập cho nghiên cứu sinh.

7.      Tên đề tài luận án: Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về giáo dục.

8.      Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật.      9. Mã số: 9380101.01

10.     Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TS Nguyễn Đăng Dung

11.     Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã giải quyết được những nội dung cơ bản sau:

- Đã nêu được tính cấp thiết của đề tài luận án; mục đích, nhiệm vụ của luận án; đối tượng, phạm vi nghiên cứu; phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu; ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án.

- Đã nêu và phân tích làm rõ được những vấn đề lý luận về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong quản lý nhà nước (QLNN) về giáo dục như: khái niệm, nội dung, mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của cải cách TTHC trong QLNN về giáo dục; phân tích được một số yếu tố ảnh hưởng đến cải cách TTHC trong QLNN về giáo dục nhằm thống nhất nhận thức trong thực hiện cải cách TTHC đối với lĩnh vực này trong ngành Giáo dục.

- Đánh giá được thực trạng cải cách TTHC trong QLNN về giáo dục từ năm 2008 đến năm 2018. Chỉ ra những tồn tại, bất cập về: cải cách TTHC, ban hành văn bản quy phạm có quy định TTHC,...

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách TTHC trong QLNN về giáo dục, bao gồm:

+ Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai cải cách thủ tục hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ quan, đơn vị;

+ Đổi mới, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành Giáo dục trong việc thực hiện thủ tục hành chính;

+ Hoàn thiện và nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trong công tác phối hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính;

+ Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác truyền thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

+ Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về giáo dục;

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về giáo dục.

12.     Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có ý nghĩa tham khảo tốt cho công tác cải cách TTHC trong QLNN về giáo dục ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.

13.     Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  không

14.     Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Hoàng Trung Thành (2004), “Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật”, Tạp chí Nông thôn mới, (kỳ 2), tr.8-9.

- Hoàng Trung Thành (2011), “Nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục tại Bộ Giáo dục và Đào tạo”, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông, (tháng 5), tr.66-68.

- Hoàng Trung Thành (2013), “Nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, (92), tháng 4, tr.47-48.

- Hoàng Trung Thành (2013), “Nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam”, Tạp chí pháp lý, (đầu tháng 4), tr.36-38.

- Hoàng Trung Thành (2013), “Văn hóa công sở: yếu tố quan trọng tác động tích cực đến hiệu quả của cải cách hành chính”, Tạp chí thiết bị giáo dục, (93), tháng 5, tr.20-22.

- Hoàng Trung Thành (2013), “Công tác thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục: thực trạng và giải pháp”, Tạp chí giáo dục, (309), kỳ 1, tháng 5, tr.13-15.

- Hoàng Trung Thành (2016), “Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính góp phần đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý tại Bộ Giáo dục và Đào tạo”, Tạp chí Giáo dục, (386), kỳ 2-7, tr.62-65.

- Hoàng Trung Thành (2016), “Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về giáo dục” Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, (297), tháng 12, tr.43-47.

- Hoàng Trung Thành (2017), “Những yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về giáo dục”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, (300), tháng 3, tr.28-32.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   |