Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Phiên họp Ban chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Ngày 3/1/2008, phiên họp Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt là "cuộc vận động") của Đảng bộ ĐHQGHN đã được tổ chức dưới sự chủ trì của PGS.TS Phạm Trọng Quát - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Ban chỉ đạo cuộc vận động và các đồng chí đại diện cho các tổ chức đảng cơ sở.

Ban chỉ đạo đã nhất trí với bản sơ kết việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại ĐHQGHN năm 2007 và xây dựng kế hoạch triển khai các bước tiếp theo trong năm 2008.

Thực hiện công văn số 1066-CV/BTGTW ngày 3/12/2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo tiến hành sơ kết việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban chỉ đạo cuộc vận động của Đảng uỷ ĐHQGHN báo cáo kết quả thực hiện một năm triển khai cuộc vận động tại ĐHQGHN như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG NĂM 2007

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 11-HD/TT-VH ngày 6/12/2006 của Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 18/1/2007 của Ban thường vụ Thành uỷ chỉ đạo tổ chức cuộc vận động thống nhất trong toàn thành phố, ngày 9/2/2007, tại công văn số 29/KH-ĐU, Ban thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại ĐHQGHN. Ngày 10/2/2007, Ban thường vụ Đảng uỷ ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động gồm 11 đồng chí, trong đó Trưởng ban chỉ đạo là đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó ban chỉ đạo là đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng uỷ. Tham gia ban chỉ đạo có đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng uỷ ĐHQGHN, đại diện công đoàn, đoàn thanh niên và một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc của đảng bộ ĐHQGHN.

Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, Ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo một số nội dung chính sau:

- Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục đích của cuộc vận động là làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, thanh niên, HSSV ĐHQGHN nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết lần thứ III Đảng bộ ĐHQGHN.

- Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, HSSV học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, HSSV ĐHQGHN tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc vận động; tổ chức thảo luận, liên hệ với tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Trên cơ sở đặc thù hoạt động, mỗi đơn vị, tổ chức xây dựng những tiêu chuẩn đạo đức, lối sống gắn với từng đối tượng (cán bộ, đảng viên, HSSV) làm đích phấn đấu trong quá trình công tác, học tập, rèn luyện.

2. Nội dung thực hiện cuộc vận động được tiến hành theo ba bước

Bước 1: Tổ chức học tập, nghe giới thiệu về tấm gương đạo đức của Hồ Chủ Tịch (thời hạn kết thúc trước 30/6).

Bước 2: Lấy ý kiến quần chúng; tiếp thu ý kiến đóng góp của quần chúng. Mỗi đơn vị xây dựng tiêu chuẩn đạo đức cụ thể của mình. Mỗi cá nhân tự kiểm điểm và xây dựng kế hoạch rèn luyện đạo đức, lối sống, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và bản thân.

Bước 3: Họp chi bộ, đảng bộ công bố chương trình hành động của cơ quan, đơn vị thực hiện cuộc vận động. Từng cán bộ, đảng viên, công chức báo cáo kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân.

3. Kết quả thực hiện

3.1. Công tác triển khai tại ĐHQGHN và đơn vị

Trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động của Đảng uỷ ĐHQGHN (theo kế hoạch chung của Thành uỷ) cùng các công văn hướng dẫn cụ thể hoá, điều chỉnh lộ trình hoặc một số điểm thực hiện cuộc vận động của ban Tuyên giáo trung ương và Thành uỷ Hà Nội được VP Đảng uỷ sao gửi trực tiếp xuống các đơn vị, về cơ bản, nhiều đơn vị đã thực hiện đúng kế hoạch.

Theo báo cáo, phần lớn các đơn vị (trừ trường ĐHNN, Khoa Luật, Viện CNTT, VNH&KHPT chưa có báo cáo) đã thành lập Ban chỉ đạo tại đơn vị, trong đó trưởng Ban chỉ đạo là bí thư đảng uỷ (hoặc Bí thư chi bộ). Các ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động cho đơn vị mình, làm cơ sở để chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện.

Tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên đã sáng kiến xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc thù hoạt động và đối tượng của mình.

3.2. Công tác học tập, nghiên cứu tư tưởng và tấm gương đạo đức HCM

Thực hiện bước 1 của cuộc vân động, ĐHQGHN đã tổ chức buổi tìm hiểu, học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh do GS. Đặng Xuân Kỳ thuyết trình. Đông đảo cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN và đảng viên của một số tổ chức Đảng cơ sở đã tham gia nghiêm túc.

Tại nhiều đơn vị thành viên (trường ĐHKHTN, KHXH-NV, ĐHNN, Trung tâm Thông tin thư viện… đã mời các báo cáo viên đến nói chuyện, trong đó nhiều buổi nghiên cứu, học tập rất có chất lượng, kết hợp thuyết trình về tư tưởng, tác phong, tấm gương dạo đức của Hồ Chí Minh với đối thoại, giải đáp với người nghe. Sau các buổi nói chuyện, người nghe có điều kiện tìm hiểu kỹ thêm những mẩu chuyện cảm động về cuộc đời của HCM và những kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học về tư tưởng HCM. Ngoài ra, hầu hết các đơn vị đã tổ chức nghiên cứu hoặc cung cấp tài liệu để cán bộ, Đảng viên nghiên 3 chuyên đề: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quyết sạch chủ nghĩa cá nhân và di chúc của Hồ Chủ Tịch.

Một số đơn vị (ĐHKHTN, XH&NV…) đã cung cấp hàng trăm cuốn tài liệu (theo hướng dẫn của thành uỷ) phát xuống từng chi bộ và sử dụng như một tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ thường xuyên.

Việc quán triệt ý nghĩa cuộc vận động và học tập, nghiên cứu tư tưởng và tấm gương đạo đức HCM đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự chú ý của đông đảo cán bộ, đảng viên, giúp mọi người hiểu rõ mục đích của cuộc vận động.

3.3. Công tác tuyên truyền

Các phương tiện tuyên truyền của ĐHQGHN (Bản tin, trang Web) đã dành riêng chuyên mục cho cuộc vận động, được cập nhật liên tục các bài viết hay về HCT, dẫn các đường nối vào trang Web của Đảng cộng sản vào chuyên mục Cuộc vận động, đồng thời phản ánh kịp thời các hoạt động của ĐHQGHN và các đơn vị trong quá trình thực hiện cuộc vận động.

Các đơn vị cũng đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền như treo băng rôn, khẩu hiệu. Một số đơn vị có sáng kiến tổ chức chiếu phim về Hồ Chủ tịch trong các lớp học cảm tình Đảng và để học viên thảo luận, phát biểu cảm tưởng.

Trung tâm TT-TT đã tổ chức biên soạn thư mục “Đạo đức Hồ Chí Minh” tập hợp toàn bộ những tài liệu thuộc chủ đề này, bao gồm cả những tác phẩm của Bác và tác phẩm viết về Bác để phục vụ bạn đọc và đưa lên trang Web của Trung tâm để phục vụ động đảo bạn đọc. Nhân ngày 19/5, Trung tâm đã tổ chức đợt triển lãm sách giới thiệu về chủ đề Tư tưởng và Đạo đức HCT và nhận được sự tham gia đông đảo của nhiều lượt sinh viên.

Ngoài ra, một số cán bộ của một số cơ sở (trường ĐHKHXH&NV, Khoa Kinh tế, Trung tâm đào tạo GVLL CTMácLê) đã rất tích cực trong việc tham gia với tư cách là báo cáo viên, tuyên truyền về Tư tưởng HCM tại các cơ quan, đơn vị của trung ương và Hà Nội. Trung tâm đào tạo GVLL CTMác-Lê đã tổ choc Hội nghị Khoa học về đổi mới phwong pháp giảng dạy các môn Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 100 cán bộ giảng dạy trong và ngoài ĐHQGHN.

3.4. Việc liên hệ và xây dựng tiêu chuẩn đạo đức cho từng đơn vị

Mỗi đơn vị trên cơ sở đặc thù hoạt động của mình đã tiến hành liên hệ và phát động phong trào phấn đấu, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức HCM. Trung tâm Nội trú sinh viên chọn chủ đề “Nâng cao chất lượng phục vụ và thực hành tiết kiệm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Nhiều đơn vị đào tạo gắn nội dung của cuộc vận động với việc thực hiện phong trào “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ GD&ĐT, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức của người thầy. Khoa QTKD chuyển tải nội dung của Cuộc vận động vào xây dựng “Hình ảnh người giảng viên”, xây dựng tính cần kiệm, liêm chính đối với hoạt động hành chính hàng ngày. Đoàn thanh niên đã chỉ đạo tổ chức thảo luận về tiêu chuẩn của người sinh viên mang danh hiệu ĐHQGHN.

3.5. Việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng và nơi cư trú

Cho tới nay, hầu hết các đơn vị đã hoàn thành việc lấy ý kiến của nơi cư trú và lấy ý kiến của quần chúng, kết hợp với hoạt động kiểm điểm đảng viên cuối năm theo hướng dẫn và kế hoạch chung của toàn ĐHQGHN. Hoạt động này có giá trị tích cực trong việc góp ý kiến, giúp cán bộ, đảng viên có điều kiện tiếp nhận phê bình, sửa chữa khuyết điểm và giúp tổ chức Đảng có đầy đủ thông tin về cán bộ, đảng viên của mình.

3.6. Việc tự kiểm điểm, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của từng cá nhân

Tại thời điểm này, các đơn vị về cơ bản đã tiến hành xong kiểm điểm đảng viên cuối năm, trong đó kết hợp nội dung kiểm điểm theo tiêu chuẩn Đảng viên với việc học tập, rèn luyện theo tấm gương HCM và xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của mình để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tóm lại, về cơ bản, việc thực hiện các bước tiến hành của cuộc vận động tại ĐHQGHN được thực hiện đúng quy trình, đúng hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo về chất lượng, đồng thời thể hiện những đặc thù riêng của ĐHQGHN. Mặc dù mới được thực hiện 01 năm, nhưng bước đầu, cuộc vận động đã thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, mang lại những hiệu quả trong việc nâng cao ý thức giữ gìn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên, đồng thời nêu cao được ý thức trách nhiệm của cấp uỷ trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện, bước đầu có tác dụng tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tổ chức mình.

4. Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm

- Công tác giao ban thường kỳ của Ban chỉ đạo cấp ĐHQGHN và cấp các đơn vị chưa được thực hiện. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm còn chưa được quan tâm đúng mức, do vậy chưa kịp thời phát hiện những đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc, những đơn vị còn lúng túng trong chỉ đạo để khắc phục, chấn chỉnh.

- Một số cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị chưa thực sự quan tâm, chưa chỉ đạo và quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. Do vậy, việc triển khai có nơi còn mang tính hình thức, còn lúng túng khi thực hiện trong điều kiện đặc thù của đơn vị. Có đơn vị mới chỉ dừng lại ở bước xây dựng kế hoạch (chủ yếu là những cơ sở đảng ít đảng viên).

- Một số đơn vị chưa chủ động trong việc tổ chức học tập, chỉ dừng ở việc phát tài liệu cho đảng viên tự nghiên cứu. Việc tổ chức xây dựng tiêu chuẩn đạo đức cho từng lớp đối tượng, từng đơn vị còn rất lúng túng trong phương thức thực hiện để mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ thực hiện viết thu hoạch cá nhân, lấy ý kiến, sử lý ý kiến của quần chúng và nơi cư trú có phần còn lúng túng. Không ít các bản kiểm điểm cá nhân còn chung chung, mang tính hình thức, chưa bám chặt với nội dung và yêu cầu của cuộc vận động đối với việc tu dưỡng bản thân tong người.

- Hình thức tuyên truyền còn chưa phong phú, chưa thường xuyên, chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Việc tuyên truyền, giáo dục thông qua hình thức thi kể chuyện về Hồ Chủ Tịch chưa được thực hiện, và thực tế khó triển khai tại cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ, Công đoàn và đoàn thanh niên cần chủ động, tích cực hơn trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức cho công đoàn viên và thanh niên.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2008

1. Yêu cầu chung

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động với tinh thần cụ thể hoá, thiết thực, hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, lãng phí, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của ĐHQGHN, của từng đơn vị và từng đối tượng nhằm tạo nên sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt trong công tác, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, HSSV.

- Tiếp tục chỉ đạo lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú, sâu rộng, bằng những hình thức thích hợp với từng nhóm đối tượng, tạo nên sự chuyển biến thực sự sâu sắc trong nhận thức và tác động tới hành động thực tiễn trong công tác, rèn luyện đạo đức, tác phong.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Cuộc vận động năm 2008 tại ĐHQGHN (sau khi có kế hoạch của Thành uỷ).

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và học tập dưới nhiều hình thức phù hợp với đặc thù của ĐHQGHN và từng đơn vị; tổ chức trao đổi, thảo luận, xây dựng những điển hình người tốt việc tốt tại đơn vị và ĐHQGHN.

- Tập trung chỉ đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức thành công Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (hoàn thành trước 31/3/2008) để có thể tham gia cấp thành phố vào tháng 5/2008.

- Tổ chức việc lấy ý kiến quần chúng nơi làm việc và nơi cư trú hàng năm mang lại hiệu quả thực sự, tránh hình thức.

- Chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của Cuộc vận động: tổ chức sinh hoạt chi bộ thông qua bản thu hoạch cá nhân, tiếp thu ý kiến quần chúng, đánh giá tình hình đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đơn vị, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức của từng đơn vị, từng loại đối tượng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 PV - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   |