Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại buổi làm việc với Nhà Xuất bản
Ngày 14 tháng 5 năm 2008, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) GS.TS Mai Trọng Nhuận làm việc với lãnh đạo Nhà Xuất bản ĐHQGHN (Nhà Xuất bản). Cùng chủ trì buổi làm việc với Giám đốc có các Phó Giám đốc PGS.TS Phạm Trọng Quát, GS.TSKH Vũ Minh Giang, TS. Phạm Quang Hưng.

Tham gia đoàn công tác của Giám đốc có lãnh đạo Văn phòng, các Ban Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Khoa học - Công nghệ, Chính trị - Công tác Học sinh Sinh viên, Kế hoạch - Tài chính.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Nhà Xuất bản, ý kiến trao đổi của các đại biểu , Giám đốc ĐHQGHN đã kết luận và chỉ đạo thực hiện:

1. ĐHQGHN chia sẻ những khó khăn, tồn tại rất lớn mà Nhà Xuất bản đã và đang phải vượt qua.

1.1. Về chủ quan

- Năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý Nhà Xuất bản chưa thực sự đáp ứng yêu cầu xuất bản sách nhiệm vụ và cạnh tranh gay gắt trong công tác xuất bản hiện nay.

- Môi trường, tâm lý, thói quen làm việc của cán bộ, công nhân viên Nhà Xuất bản còn chịu ảnh hưởng nhiều của cơ chế bao cấp, chưa đủ tính chuyên nghiệp và chất kinh doanh; nề nếp kỷ luật lao động của một phận cán bộ, công nhân viên còn yếu.

- Mô hình tổ chức hoạt động của Nhà Xuất bản (đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo 100% kinh phí hoạt động) hiện nay chưa phù hợp với điều kiện thực tế và môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

- Cơ sở vật chất thiếu thốn, lạc hậu; nguồn lực tài chính còn hạn chế.

1.2. Về khách quan

- Số lượng sách nhiệm vụ, giáo trình, sách chuyên khảo, đặc biệt là các giáo trình, sách chuyên khảo có chất lượng cao ngày càng giảm nhiều do các đơn vị đặt hàng ít. Bên cạnh đó, ĐHQGHN chưa có chính sách phù hợp khuyến khích kịp thời các tác giả biên soạn và chuyển giao bản thảo cho Nhà Xuất bản.

- Cơ chế, cách thức liên kết, phối hợp giữa Nhà Xuất bản với các đơn vị, bộ phận liên quan trong ĐHQGHN thực hiện chưa hiệu quả và triệt để, chưa phát huy được thế mạnh của mỗi bên.

- Nhiều đầu mối liên quan tới công tác xuất bản trong ĐHQGHN như Nhà Xuất bản, Nhà In, Bản tin ĐHQGHN, Bản tin điện tử Trung tâm Thông tin - Thư viện còn thiếu sự liên kết, phối hợp trong hoạt động.

- Tình trạng cạnh canh trong cơ chế thị trường giữa các Nhà Xuất bản trong cả nước ngày càng khốc liệt.

2. ĐHQGHN đánh giá cao sự cố gắng vượt bậc của Nhà Xuất bản đã và đang vượt qua các khó khăn chủ quan và khách quan nêu trên, đạt được một số thành tích quan trọng về công tác xuất bản sách nhiệm vụ, sách dịch vụ, đảm bảo công ăn việc làm, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

3. Về phương hướng phát triển, một số nhiệm vụ quan trọng trước mắt của Nhà Xuất bản

3.1. Về phương hướng phát triển: Phát huy mọi nguồn lực, xây dựng và phát triển Nhà Xuất bản ĐHQGHN theo mô hình Nhà Xuất bản của các đại học danh tiếng trên thế giới, tương xứng với tiềm năng, vị thế, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đặc thù của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập, cạnh tranh, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đổi mới toàn diện giáo dục đại học và quốc tế hoá ĐHQGHN.

3.2. Những nhiệm vụ quan trọng của Nhà Xuất bản là:

- Xây dựng và phát triển Nhà Xuất bản tốt, chuyên nghiệp, chính quy, tạo ra được nhiều ấn phẩm có hàm lượng trí tuệ cao đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội của ĐHQGHN, hướng tới Nhà Xuất bản có uy tín trong khu vực và quốc tế trong tương lai, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu, vị thế của ĐHQGHN.

- Từng bước chuyển đổi Nhà Xuất bản sang doanh nghiệp trước tháng 7 năm 2010.

- Tham gia tích cực vào việc tổ chức bản thảo giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo đại học; trực tiếp tổ chức bản thảo một số tác phẩm theo khả năng của mình nhằm góp phần xây dựng "Tủ sách ĐHQGHN".

- Thực hiện xuất bản các tài liệu khác do ĐHQGHN và các đơn vị thành viên yêu cầu.

- Tiếp tục thực hiện liên kết trong xuất bản ở mức độ hợp lý và có chọn lọc để tạo nguồn thu bổ sung đảm bảo đời sống, công ăn việc làm thường xuyên cho cán bộ, công nhân viên.

- Cải tiến, đổi mới công tác xuất bản, phát hành, triển khai ISO trong hệ thống tổ chức, quản trị theo kiểu doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và đảm bảo thời gian xuất bản để có thể cạnh tranh được với các Nhà Xuất bản có uy tín khác, thu hút nhiều nhà khoa học có uy tín tham gia xuất bản các ấn phẩm có giá trị khoa học, hàm lượng chất xám cao.

- Phát triển về chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý; hiện đại hoá cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt các nhiệm vụ mới nêu trên; tạo môi trường làm việc tốt và thu nhập hợp lý để thu hút cán bộ giỏi về Nhà Xuất bản làm việc.

- Trước mắt, Nhà Xuất bản chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xây dựng và triển khai hai đề án bắt đầu từ năm học 2008 - 2009 từ nguồn kinh phí ngân sách do ĐHQGHN cấp và của Nhà Xuất bản: Đề án chuyển đổi Nhà Xuất bản sang doanh nghiệp, Đề án sách dịch, trước hết là các giáo trình, sách tham khảo phục vụ Đề án "Xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn ở ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế" (Đề án 16+23) và các sách khác thuộc hệ thống giáo trình.

- Đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Nhà Xuất bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Về phía ĐHQGHN

- Phó Giám đốc Phạm Trọng Quát chỉ đạo Ban Tổ chức Cán bộ rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của tất cả các đơn vị thuộc ĐHQGHN, trong đó có Nhà Xuất bản cho phù hợp với định hướng phát triển; phối hợp với Nhà Xuất bản, các ban chức năng liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi Nhà Xuất bản sang doanh nghiệp.

- Phó Giám đốc Vũ Minh Giang chỉ đạo Ban Đào tạo và Ban Khoa học - Công nghệ lập kế hoạch xây dựng bộ giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo của ĐHQGHN; nghiên cứu, tham khảo cơ chế chính sách của một số Nhà Xuất bản có uy tín, đề xuất cơ chế chính sách đối với Nhà Xuất bản ĐHQGHN nhằm thu hút, khuyến khích cá nhân biên soạn, biên dịch giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo cho cán bộ, học viên sau đại học và sinh viên đại học; cho phép Nhà Xuất bản tham gia từ đầu trong việc sản xuất bản thảo (theo mô hình chạy tiếp sức); Ban Khoa học - Công nghệ hướng dẫn Nhà Xuất bản xây dựng đề án dài hạn từ nguồn vốn khoa học - công nghệ và các nguồn khác từ năm 2009 để nâng cao năng lực sản xuất và xuất bản giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo đáp ứng yêu cầu quốc tế hoá ĐHQGHN.

- Phó Giám đốc Vũ Minh Giang chỉ đạo các trường đại học, viện nghiên cứu, khoa, đơn vị trực thuộc phối hợp, liên kết với Nhà Xuất bản trong xây dựng bản thảo, tổ chức xuất bản, phát hành giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo; ưu tiên chuyển các bản thảo xuất bản theo kinh phí từ ĐHQGHN, tài trợ cho ĐHQGHN.

- Phó Giám đốc Phạm Quang Hưng chỉ đạo Ban Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Nhà Xuất bản, Ban Khoa học - Công nghệ nghiên cứu khả năng tài chính hỗ trợ Nhà Xuất bản thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi sang doanh nghiệp; đưa các nhiệm vụ và hai đề án nói trên vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 để có nguồn kinh phí hỗ trợ Nhà Xuất bản thực hiện.

- Phó Giám đốc Phạm Quang Hưng chỉ đạo Ban Xây dựng nghiên cứu khả năng nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất để bổ sung diện tích phòng làm việc của Nhà Xuất bản.

- Văn Phòng và các ban chức năng chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Nhà Xuất bản thực hiện các kết luận của Giám đốc. Văn phòng tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ nói trên, định kỳ hàng tháng báo cáo Giám đốc.

Trân trọng thông báo và đề nghị Nhà Xuất bản, Văn phòng, các Ban chức năng và các đơn vị liên quan tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các kết luận của Giám đốc.

 TL. Giám đốc
Chánh Văn phòng
(đã ký)
TS. Vũ Đình Giáp - Công văn số 1723 /VP
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   |