Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Trường ĐHKHXH&NV triển khai thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg
Ngày 8/5/2010, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 96/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục & Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học.

Hội nghị tập trung thảo luận dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg và Chương trình hành động của Bộ giáo dục đào tạo về đổi mới quản lí giáo dục đai học giai đoạn 2010-2012 của Trường ĐHKHXH&NV và dự thảo Chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

PGS.TS Nguyễn Văn Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV trình bày Dự thảo chiến lược phát triển của Nhà trường

Dự thảo Chương trình hành động của Trường ĐHKHXH&NV với những nội dung cơ bản: quán triệt nội dung Chỉ thị 296/CT-TTg, Nghị quyết 05-NQ/BCSĐ, Quyết định 179/QĐ-BGDĐT, xây dựng Chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn 2030, hoàn chỉnh, bổ sung các văn bản quản lí, đổi mới công tác quản lí và bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, nâng