Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội làm việc với Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN
Ngày 21/8/2013, Đoàn công tác của Thành uỷ Hà Nội do đồng chí Phan Chu Đức, Thành ủy viên, Phó Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013 của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tiếp đoàn.
Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Thắng, Chánh văn phòng, Phó Ban Tổ chức Đảng uỷ ĐHQGHN đã báo cáo khái quát kết quả triển khai thực hiện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ ĐHQGHN 6 tháng đầu năm 2013.
Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Hữu Đức thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN phát biểu nêu rõ, công tác tổ chức xây dựng Đảngluôn được Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN quan tâm, coi trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2013, nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ ĐHQGHN đã được triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. Các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đã góp phần đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ Đảng đối với mọi hoạt động của ĐHQGHN, cũng như của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) được thực hiện nghiêm túc, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục một số hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắcnhư chỉ đạo tăng cường cung cấp, định hướng thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có giải pháp kịp thời giải quyết; chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, học đường; phát động trong toàn đảng bộ thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 – 2013; chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạođể xây dựng Nghị định Quy chế về Tổ chức và hoạt động mới của ĐHQG phản ánh đúng tinh thần của Luật Giáo dục Đại học; đặc biệt Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc rà soát, đánh giá chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộctrình Đảng ủy ĐHQGHN thảo luận, ra Nghị quyết về Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức trong ĐHQGHN; chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ theo hướng tạo ra các sản phẩm hữu ích, phục vụ cộng đồng.   
Về kết quả thực hiện Chương trình số 01- Ctr/TU, ngày 18/8/2011 của Thành uỷ Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp giai đoạn 2011-2015”, đồng chí Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, thực hiện Chương trình 01/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy ĐHQGHN đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao thông qua việc ban hành các kết luận, đề án, chuyên đề, nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, việc điều chỉnh, sắp xếp tổ chức, đội ngũ cán bộ được thực hiện đồng bộ; Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được chú trọng; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên thông qua việc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảm bảo tính thiết thực và phù hợp với đặc điểm mỗi loại hình tổ chức cơ sở; công tác quản lý, phát triển đảng viên được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường; Các tổ chức đoàn thể quần chúng đã phát huy tốt vai trò cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người học, góp phần tích cực xây dựng và phát triển ĐHQGHN.
Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 được thực hiện tốt; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều đổi mới; Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chấp nhận từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của ĐHQGHN được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của Đảng và Nhà nước, đáp ứng về cơ bản việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của các đơn vị trực thuộc cũng như của ĐHQGHN.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Chu Đức, Thành ủy viên, Phó Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội đã đánh giá, ĐHQGHN là trung tâm đại học hàng đầu của cả nước, trong những năm vừa qua. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2013, ĐHQGHN có rất nhiều cố gắng trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị, và đã hoàn thành nhiều trọng trách lớn được Thủ tướng và các cơ quan Trung ương tin tưởng giao. Yếu tố quyết định cho những thành công đó do có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN.
Đề cập đến việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, đồng chí đánh giá cao Đảng bộ ĐHQGHN đã nghiêm túc kiểm điểm sâu 4 nội dung của Nghị quyết và đề nghị coi đây là việc làm thường xuyên, định kì để Đảng bộ ĐHQGHN ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Đồng chí Phan Chu Đức cũng biểu dương việc chủ động, sáng tạo của Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN trong việc tham mưu để Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN cụ thể hoá Chương trình 01-Ctr/TU của Thành uỷ Hà Nội bằng các chủ trương, nghị quyết, kết luận, đề án phù hợp với đặc thù, thế mạnh của ĐHQGHN do đó đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của các cấp chính quyền; chất lượng các tổ chức đoàn thể quần chúng trong ĐHQGHN. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục làm tốt công tác đề xuất, tham mưu để Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong ĐHQGHN. Đồng chí cũng đề nghị các chi bộ trong Đảng bộ cần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó tập trung đề ra những chuyên đề phù hợp, gắn với hoạt động chuyên môn để đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ.
Chia sẻ về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ ĐHQGHN, đồng chí Phan Chu Đức cho rằng, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nhưng đội ngũ cán bộ chuyên trách của Đảng ủy ĐHQGHN còn mỏng, mức độ chuyên sâu chưa thực sự cao, vì vậy Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN cần chủ động phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với các phòng, ban chuyên môn của Thành uỷ Hà Nội để tiếp tục làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm chỗ dựa vững chắc cho quá trình phát triển của ĐHQGHN./.

 Việt Hà - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :