TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 09/02/2023 GMT+7
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy ĐHQGHN, ngày 9/2/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng.

Tham dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu; Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn và các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy ĐHQGHN.

Đồng chí Nguyễn Quán Phú - Chuyên viên Cao cấp, Nguyên Trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương dự hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ ĐHQGHN.

Trong năm 2022, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN. Theo đó trong năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN đã chủ trì tổ chức Hội nghị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ ĐHQGHN học tập, quán triệt về: Các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và một số quy định của Trung ương (Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Quy định về những điều đảng viên không được làm); Các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã ban hành đầy đủ, kịp thời các Kế hoạch thực hiện hoặc các nghị quyết, kết luận để thực hiện các nghị quyết, kết luận chỉ thị của Trung ương, Thành ủy Hà Nội liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ĐHQGHN.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo và tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị cũng như chỉ đạo và tổ chức việc kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chương trình công tác lớn của Đảng ủy ĐHQGHN (khóa VI) và nghị quyết, kết luận của Đảng ủy ĐHQGHN các khóa.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 08 Chương trình công tác lớn của Đảng ủy, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Đảng bộ và ĐHQGHN, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt công tác của Đảng bộ.

Các hoạt động tuyên truyền chính trị được triển khai có hiệu quả ở các cấp thông qua nhiều kênh thông tin như thông qua trang thông tin điện tử của ĐHQGHN và các đơn vị; thông qua xuất bản “Tài liệu phục vụ sinh hoạt đảng thường kỳ” hàng quý, “Bản tin nội bộ” hàng tháng; thông qua đợt sinh hoạt chính trị đầu năm học 2021-2022, sinh hoạt chi bộ (trực tiếp hoặc trực tuyến), đã góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới từng chi bộ và đảng viên.

 

Các hoạt động, biện pháp nhằm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự ở ĐHQGHN được quan tâm triển khai. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh luôn được coi trọng, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt. ĐHQGHN tiếp tục phát huy tốt vai trò và uy tín học thuật trong việc đào tạo nguồn nhân lực, triển khai nghiên cứu, tư vấn chính sách phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

ĐHQGHN đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, hầu hết các thủ tục hành chính, lưu trữ văn bản, tài liệu quản lý; học liệu phục vụ đào tạo; các kết quả nghiên cứu khoa học, trong đó có nhiều nghiên cứu tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước; các khóa luận, luận án; cơ sở dữ liệu cán bộ, sinh viên, tài chính… đều đã được số hóa, tuy nhiên công tác bảo mật thông tin đã được thực hiện tốt. ĐHQGHN đã thực hiện các giải pháp kỹ thuật hiệu quả để phòng chống xâm nhập mạng máy tính, thư điện tử, không để các thế lực thù địch, phản động khai thác, tấn công, xâm nhập, sử dụng trái phép thông tin, cơ sở dữ liệu, tài nguyên thông tin quốc gia để chống phá Đảng, Nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia.

Nhờ những giải pháp đã được triển khai trong năm 2022, Đảng bộ ĐHQGHN vẫn đảm bảo được sự ổn định về chính trị, tư tưởng, an ninh, trật tự. Cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên trong toàn Đảng bộ ĐHQGHN tích cực tham gia thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đại đa số cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của ĐHQGHN đã có nhận thức đúng đắn, nêu cao tinh thần cảnh giác với các âm mưu phá hoại, xuyên tạc, gây mất ổn định chính trị; khối đoàn kết thống nhất được nâng cao, đã góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Về công tác hoàn thiện bộ máy tổ chức của ĐHQGHN và kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng, trong năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Trường ĐH Luật (trên cơ sở Khoa Luật trực thuộc) và điều chuyển Bệnh viện Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng về ĐHQGHN để tổ chức lại thành Bệnh viện Đại học Y Dược. Như vậy đến thời điểm hiện tại, ĐHQGHN hiện nay có 09 trường đại học, 04 viện nghiên cứu thành viên; 02 Trường, 02 Khoa, 03 viện nghiên cứu trực thuộc. ĐHQGHN cũng đã điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, phát triển và có kế hoạch để phát triển một số cơ quan, đơn vị, tổ chức phù hợp với tình hình mới của ĐHQGHN.

Công tác phát triển Đảng đạt kết quả cao, năm 2022, toàn Đảng bộ ĐHQGHN có 157 đảng viên được kết nạp, (vượt chỉ tiêu Đại hội VI Đảng bộ ĐHQGHN theo năm là 42%), trong đó có 97 đảng viên là sinh viên (vượt chỉ tiêu Đại hội VI Đảng bộ ĐHQGHN theo năm là 21%). Việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên được quan tâm, góp phần khích lệ đảng viên phấn đấu vươn lên, phát huy vai trò, phẩm chất cách mạng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, năm 2022, Đảng ủy Đ