Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Thông báo về việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ KX.02.21/06-10 thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010
1. TÊN ĐỀ TÀ: "Nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới".

2. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: PGS.TS Đinh Xuân Lý

3. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI: Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI:

Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong tiến trình đổi mới, từ đó đề xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong điều kiện mới.

5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI:

Đề cương nghiên cứu của đề tài sẽ gồm 6 nhóm vấn đề lớn với 85 chuyên đề sau đây:

Nhóm vấn đề 1:Cơ sở lý luận - thực tiễn của việc nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong tiến trình đổi mới

Nhóm vấn đề 2: Tư duy lý luận của Đảng về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội qua hơn 20 năm đổi mới

Nhóm vấn đề 3: Năng lực lãnh đạo phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của Đảng - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Nhóm vấn đề 4: Đánh giá hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo phân hệ - lĩnh vực

Nhóm vấn đề 5: Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Nhóm vấn đề 6: Quan điểm, giải pháp, phương hướng và các chuyên đề độc lập

6. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ năm 2009 đến 2010

7. KẾT QUẢ CHÍNH PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI ĐỀ TÀI KẾT THÚC

- Các báo cáo khoa học; Báo cáo tóm tắt đề tài; Báo cáo kiến nghị đề tài; báo cáo tổng hợp đề tài

- 02 kỷ yếu hội thảo, 10 bài tạp chí, 01 cuốn sách chuyên khảo

8. TỔNG SỐ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: 1.800 triệu đồng Việt Nam, trong đó kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước là 1.800 triệu đồng Việt Nam

 Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   |