Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Danh mục một số công trình chuyên khảo

Danh mục một số công trình chuyên khảo

1.      Đinh Văn Đức, Ngữ pháp tiếng Việt (từ loại, viết bổ sung). NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001.

2.      Đinh Xuân Lâm – Bùi Đình Phong, Hồ Chí Minh: Văn hóa và Đổi mới, NXB. Lao Động, Hà Nội, 1998.

3.      Đỗ Quang Hưng, Bước đầu tìm hiểu về mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội, NXB. Tôn giáo, Hà Nội, 2007.

4.