Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Số lượng thạc sĩ được đào tạo thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 2001 - 2008

Số lượng thạc sĩ được đào tạo thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 2001 - 2008

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TS

TN

TS

TN

TS

TN

TS

TN

TS

TN

TS

TN

TS

TN

TS

TN

677

0

1121

177

1417

305

1711

529

1979

685

2003

945

1978

1218