Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
23 đề tài được nghiệm thu trong tháng 4/2008
Trong tháng 4/2008, có 23 đề tài nghiên cứu khoa học do các tập thể thuộc ĐHQGHN thực hiện đã được nghiệm thu.

1. Đề tài “Tiểu thuyết Việt Nam 1975 – 2005: Những vấn đề thể loại” mã số: QX.06.29. Chủ trì: GVC. Bùi Việt Thắng, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

2. Đề tài “Nghiên cứu các từ loại tiếng Việt từ bình diện chức năng”. Mã số: QX.07.05. Chủ trì: GS.TS. Đinh Văn Đức, Khoa Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

3. Đề tài “Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ học” mã số: QX.06.21. Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Phúc, Khoa Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Xếp loại: Tốt.

4. Đề tài “Đối chiếu hành vi hỏi tiếng Việt, tiếng anh, tiếng Trung tren góc độ cấu trúc và sử dụng” mã số: QG.05.41. Chủ trì: TS. Chu Thị Thanh Tâm, Bộ môn Cơ sở văn hóa,Trường Đại học ngoại ngữ. Xếp loại: Khá.

5. Đề tài “Quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (nghiên cứu theo góc độ lịch sử kinh tế