Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ ĐHQGHN
Ngày 23/6/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3042/QĐ-KHCN thành lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ của ĐHQGHN (sau đây gọi tắt là Quỹ KHCN).

Trong các ngày 24 và 25/6/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký các Quyết định số: 3053/QĐ-KHCN, 3054/QĐ-KHCN, 3055/QĐ-KHCN, 3056/QĐ-KHCN và 3057/QĐ-KHCN thành lập Hội đồng quản lí Quỹ KHCN; cử nhân sự kiêm nhiệm chức Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ KHCN.

Theo đó, Hội đồng quản lí Quỹ KHCN của ĐHQGHN gồm 7 thành viên: GS.TS Mai Trọng Nhuận, Giám đốc ĐHQGHN – Chủ tịch Hội đồng; GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐHQGHN – Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ - Ủy viên, thường trực Hội đồng; TS. Phạm Văn Ngọc, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Ủy viên; TS. Trịnh Ngọc Thạch, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ - Ủy viên; TS. Vũ Đình Giáp, Chánh Văn phòng - Ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Văn Nhã, Trưởng Ban Đào tạo - Ủy viên.

GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó giám đốc ĐHQGHN đồng thời kiêm nhiệm chức Giám đốc Quỹ KHCN; PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Khoa học Công nghệ kiêm nhiệm chức Phó Giám đốc Quỹ KHCN; ThS. Trịnh thị Hồng Quế - Kế toán trưởng Văn phòng ĐHQGHN, kiêm nhiệm chức Kế toán trưởng Quỹ KHCN, ĐHQGHN.

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Quỹ KHCN của ĐHQGHN gồm 7 chương, 23 diều với các nội dung cụ thể về: quy định chung; chức năng nhiệm vụ; tổ chức và nhân sự; tài chính và quản lí tài chính; tuyển chọn, phê duyệt, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án nhận hỗ trợ từ Quỹ KHCN, thời hạn hoạt động của Quỹ KHCN,...

 P.V - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :