Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Quy định về giải thưởng Khoa học - Công nghệ của ĐHQGHN
Ban hành ngày 30/9/2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học – Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (Số: 3348 /QĐ-KHCN, ngày 30 tháng 09 năm 2009).

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia (ĐHQGHN);

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của ĐHQG được ban hành theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của ĐHQGHN được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 1/10/2001 của Giám đốc ĐHQGHN;

Để đánh giá, ghi nhận và biểu dương khen thưởng các công trình xuất sắc trong hoạt động KHCN của ĐHQGHN;

Theo đề nghị của các ông (bà) Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định về Giải thưởng Khoa học – Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng Ban chức năng, Thủ trưởng đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thi hành quyết định này.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

GS. TSKH. Vũ Minh Giang

 

QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

(Ban hành theo Quyết định số 3348 /QĐ-KHCN, ngày 30/9/2009 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội)

Chương I

Quy định chung

Điều 1. Các giải thưởng về Khoa học – Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được xét và trao tặng cho các công trình khoa học và công nghệ do cá nhân hoặc tập thể cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của ĐHQGHN chủ trì thực hiện, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, góp phần phát triển khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ yêu cầu của kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 2. Công trình khoa học – công nghệ được nêu ở Điều 1 là những sản phẩm khoa học hoặc công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai, sản xuất thử - thử nghiệm và chuyển giao công nghệ đã được công bố chính thức dưới hình thức các ấn phẩm (bài báo khoa học, sách chuyên khảo, tham khảo vv...), báo cáo tổng hợp kết quả các đề tài, dự án đã được nghiệm thu và đăng ký bản quyền, các giải pháp khoa học – công nghệ (KHCN) đã được cấp bằng phát minh, sáng chế, những kiến nghị, tư vấn chính sách có giá trị thực tiễn cao vv...

Điều 3. Các loại Giải thưởng

1. Giải thưởng Công trình Khoa học – Công nghệ tiêu biểu được xét và trao tặng hằng năm dành cho công trình khoa học xuất sắc, tiêu biểu cho hoạt động KH - CN của ĐHQGHN trong một lĩnh vực khoa học hoặc công nghệ được công bố trong khoảng thời gian từ đầu năm trước đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

2. Giải thưởng Công trình khoa học – công nghệ tiêu biểu của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN được xét và trao tặng 2 năm một lần dành cho công trình khoa học – công nghệ xuất sắc, có triển vọng, do tác giả ở độ tuổi dưới 35 chủ trì thực hiện, được công bố từ sau lần xét giải thưởng trước đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

3. Giải thưởng Khoa học – Công nghệ ĐHQGHN được xét và trao tặng 5 năm một lần dành cho công trình khoa học – công nghệ đặc biệt xuất sắc, có tầm vóc khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, tiêu biểu cho hoạt động KH – CN của ĐHQGHN, đã công bố trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ ít nhất 6 tháng.

Điều 4. Mỗi giải thưởng khoa học – công nghệ của ĐHQGHN gồm:

- Một Bằng chứng nhận giải thưởng Khoa học – Công nghệ của Giám đốc ĐHQGHN, trong đó ghi rõ tên công trình, họ tên và nơi công tác của tác giả hoặc tập thể tác giả.

- Một khoản tiền thưởng do Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt theo từng năm, không thấp hơn mức thưởng đã từng trao cho các giải thưởng tương ứng và được lấy từ các nguồn kinh phí dành cho hoạt động KHCN của ĐHQGHN.

Chương II

Tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng

Điều 5. Điều kiện để công trình được xét tuyển

- Tất cả các loại công trình dự xét tuyển phải được Thủ trưởng đơn vị đề nghị bằng văn bản chính thức và Hội đồng ngành//liên ngành giới thiệu với số phiếu tán thành của ít nhất 2/3 số thành viên.

- Tất cả các loại công trình đều phải tường minh về tác giả, bản quyền.

- Nếu là đề tài, dự án phải hoàn thành và được nghiệm thu đúng thời hạn đăng ký ở mức “Tốt”.

- Nếu là công trình khoa học cơ bản phải được ít nhất một nhà khoa học đầu ngành giới thiệu.

- Các công trình KHCN đã được trao tặng các giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh và các giải thưởng quốc gia, quốc tế khác không thuộc diện xét trao các giải thưởng về KHCN của ĐHQGHN

Điều 6. Không xem xét, trao giải thưởng khoa học – công nghệ của ĐHQGHN cho các công trình sau dây:

1. Tác giả hoặc tập thể tác giả vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc chấp hành hình phạt.

2. Các công trình bị phát hiện có vi phạm Luật Khoa học – Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định pháp lý khác của Nhà nước CHXHCN Việt Nam; có chứng cứ xác thực về việc không trung thực học thuật.

Điều 7. Tiêu chuẩn Giải thưởng Công trình Khoa học – Công nghệ tiêu biểu trong năm:

1. Đối với loại hình nghiên cứu cơ bản phải là công trình xuất sắc, có đóng góp mới, quan trọng đối với nhận thức khoa học theo chuẩn mực quốc tế.

2. Đối với loại hình nghiên cứu triển khai và giải pháp công nghệ phải có đóng góp đáng kể cho phát triển công nghệ, kết quả được ứng dụng trong thực tiễn, được xã hội thừa nhận và đánh giá cao hoặc xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc của đơn vị ứng dụng về hiệu quả của công trình.

3. Đối với loại hình sản xuất thử - thử nghiệm, chuyển giao công nghệ phải có sản phẩm với hàm lượng khoa học và giá trị kinh tế cao, có khả năng triển khai sản xuất quy mô hàng hóa, được đơn vị ứng dụng kết quả xác nhận về hiệu quả của sản phẩm, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận thương phẩm.

Điều 8. Tiêu chuẩn Giải thưởng Công trình khoa học – công nghệ tiêu biểu của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN:

1. Đối với loại hình nghiên cứu cơ bản phải là công trình nổi trội, có đóng góp mới đối với nhận thức khoa học.

2. Đối với loại hình nghiên cứu triển khai và giải pháp công nghệ phải có đóng góp cho đổi mới công nghệ, được ứng dụng trong thực tiễn và được xã hội thừa nhận.

3. Đối với loại hình sản xuất thử - thử nghiệm, chuyển giao công nghệ phải có sản phẩm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, có hiệu quả kinh tế và có khả năng triển khai sản xuất.

Điều 9. Tiêu chuẩn Giải thưởng Khoa học – Công nghệ ĐHQGHN :

1. Đối với loại hình nghiên cứu cơ bản phải là công trình có đóng góp mới đặc biệt xuất sắc, góp phần nâng cao nhận thức khoa học theo chuẩn mực quốc tế, xứng đáng là công trình KHCN đỉnh cao của ĐHQGHN.

2. Đối với loại hình nghiên cứu triển khai và giải pháp công nghệ phải có thành tựu xuất sắc, kết quả được ứng dụng trong thực tiễn, được xã hội thừa nhận và đánh giá cao hoặc xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc của đơn vị ứng dụng về hiệu quả của công trình, xứng đáng là công trình KHCN tiêu biểu của ĐHQGHN.

3. Đối với loại hình sản xuất thử- thử nghiệm, chuyển giao công nghệ phải có sản phẩm với hàm lượng khoa học và giá trị kinh tế cao, có khả năng triển khai sản xuất quy mô hàng hóa, được đơn vị ứng dụng kết quả xác nhận về hiệu quả của sản phẩm, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận thương phẩm, xứng đáng là sản phẩm KHCN đỉnh cao của ĐHQGHN.

Chương III

Quy trình đề cử và xét tặng giải thưởng

Điều 10. Đăng ký, giới thiệu công trình xét tặng giải thưởng:

1. Hằng năm Ban KHCN có trách nhiệm ra thông báo hướng dẫn cụ thể việc đề cử và xét, trao giải thưởng về KHCN.

2. Mọi cá nhân, tập thể cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của ĐHQGHN (trừ các đối tượng quy định tại Điều 6) đều có quyền đăng ký xét tặng các Giải thưởng Khoa học – Công nghệ của ĐHQGHN. Hồ sơ đăng ký được gửi về Ban Khoa học – Công nghệ, ĐHQGHN sau khi có xác nhận và giới thiệu của thủ trưởng đơn vị quản lý cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng bao gồm:

1. Đơn đăng ký xét tặng giải thưởng (mẫu ĐKGT 1)

2. Bản chính và bản sao công trình khoa học đăng ký xét tặng giải thưởng

3. Bản thuyết minh giá trị khoa học - công nghệ của công trình (mẫu ĐKGT 2) bằng tiếng Việt kèm theo bản dịch tiếng Anh.

4. Lý lịch khoa học của các tác giả

5. Bản xác nhận danh sách tác giả (đối với công trình khoa học tập thể)

6. Văn bản đề nghị xét tặng giải thưởng của Thủ trưởng đơn vị quản lý cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên

7.Văn bản giới thiệu của các nhà khoa học đầu ngành về công trình khoa học đăng ký xét tặng giải thưởng (đối với công trình khoa học cơ bản)

8. Văn bản xác nhận, đánh giá của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc đơn vị ứng dụng kết quả của công trình khoa học (đối với loại hình nghiên cứu triển khai và sản xuất thử- thử nghiệm, chuyển giao công nghệ)

9. Các tài liệu minh chứng khác khác có liên quan.

10. Hồ sơ trên đây phải được gửi đến và lưu giữ, quản lý tại Ban Khoa học – Công nghệ ở dạng in trên giấy, file điện tử và đĩa CD.

Điều 12. Quy trình xét tặng giải thưởng

1. Vòng sơ khảo công trình được xem xét, đánh giá và tuyển chọn trong từng ngành, nhóm ngành chuyên môn, do các Hội đồng ngành/liên ngành thực hiện. Các công trình liên quan đến nhiều ngành/liên ngành sẽ được xem xét đồng thời ở các Hội đồng ngành/liên ngành liên quan.

2. Vòng chung khảo công trình được xem xét, đánh giá và tuyển chọn tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng Khoa học – Công nghệ của ĐHQGHN do Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập.

Điều 13. Thời gian xét giải thưởng

1. Đối với Giải thưởng công trình khoa học – công nghệ tiêu biểu trong năm và Giải thưởng Công trình KHCN tiêu biểu của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN:

Hồ sơ được gửi về Ban Khoa học – Công nghệ ĐHQGHN trước 30/9. Việc đánh giá, xét tuyển hoàn thành trước ngày 30/10. Việc công bố và trao giải thưởng được tổ chức trong năm xét tuyển.

2. Đối với Giải thưởng Khoa học – Công nghệ ĐHQGHN, việc xét tặng được tổ chức 5 năm một lần. Thời hạn nộp hồ sơ được thông báo cho từng đợt xét thưởng cụ thể.Việc công bố và trao giải thưởng được tổ chức vào dịp Lễ kỷ niệm ngày thành lập ĐHQGHN.

Điều 14. Quyền lợi và trách nhiệm của người nhận giải

1. Công trình khoa học – công nghệ đã được xét trao tặng Giải thưởng Công trình Khoa học – Công nghệ tiêu biểu trong năm và Giải thưởng Công trình khoa học tiêu biểu của nhà khoa học trẻ ĐHQGHN có thể tiếp tục đăng ký xét tặng Giải thưởng Khoa học – Công nghệ ĐHQGHN.

2. Công trình đã được tặng Giải thưởng Khoa học – Công nghệ ĐHQGHN có thể tiếp tục đăng ký xét tặng các giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN và các giải thưởng quốc gia, quốc tế khác.

3. Tác giả được nhận giải thưởng có trách nhiệm bảo vệ danh dự và uy tín của các giải thưởng. Công trình KHCN đã được trao tặng giải thưởng về KHCN của ĐHQGHN có thể bị tước lại giải thưởng khi bị phát hiện ra sự gian trá hoặc phi pháp liên quan trực tiếp đến kết quả công trình.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

GS. TSKH. Vũ Minh Giang

 Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :