Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI)
Ngày 1/3/2014, Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 8 (Khoá XI) cho cán bộ, Đảng viên Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN.

Hội nghị có sự tham gia của toàn thể cán bộ, Đảng viên Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe TS. Nguyễn Tiến Hoàng – Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các nội dung về: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá – hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.
Thay mặt Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN, TS. Vũ Viết Bình đã cảm ơn TS. Nguyễn Tiến Hoàng đồng thời nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả học tập, quán triệt tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên Cơ quan ĐHQGHN nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết, Kết luận, những định hướng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xác định thái độ trách nhiệm trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện theo cương vị, chức trách được giao.

 PV - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :